شماره ۱۶۵ ـ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

ادبی-هنری

هنر گام زمان

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است

ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری


دانی که رسیدن هنر گام زمان است

تو رهرو دیرینه ی سر منزل عشقی

بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است

آبی که بر آسود زمینش بخورد زود

دریا شود آن رود که پیوسته روان است

 باشد که یکی هم به نشانی بنشیند

 بس تیر که در چلهی این کهنه کمان است


از روی تو دل کندنم آموخت زمانه


این دیده از آن روست که خونابه فشان است

دردا و دریغا که در این بازی خونین

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.