شماره ۱۶۷ ـ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

علل اختلاف نظر در جنبش کارگری

یکی از ژرف‌ترین عللی که هرچند یکبار اختلاف نظرهایی بر سر مسایل تاکتیک پدید می‌آورد،‏ ‬واقعیت رشد جنبش کارگری است‏. ‬اگر ملاک سنجش این جنبش یک‌نوع آرمان پروردهٔ‏ ‬پندار خام نباشد،‏ ‬بلکه قبول شود که این جنبش یک جنبش پراتیک معمولی است،‏ ‬آن‌وقت روشن خواهد شد که جلب دائمی‏ «سربازان» ‬جدید و جذب لایه های جدید تودهٔ‏ ‬زحمت‌کش ناگزیر باید تزلزلات و نواساناتی در زمینهٔ‏ ‬تئوری و تاکتیک،‏ ‬تکرار اشتباهات گذشته،‏ ‬بازگشت موقت به نظریات کهنه‌شده و شیوه‌های کهنه‌شده و‏ ‬غیره را به‌همراه داشته باشد‏.

دموکراسی بورژوایی

... ‬اگر فکر سلیم‏ ‬و تاریخ را مورد تمسخر قرار ندهیم،‏ ‬آنگاه روشن است که تا زمانی که طبقات گوناگون وجود دارند،‏ ‬نمی توان از‏ «‬دموکراسی خالص‏» ‬سخن به‌میان آورد،‏ ‬بلکه فقط می‌توان‏ ‬از دموکراسی طبقاتی سخن گفت‏....‬

‏«دموکراسی خالص‏» ‬عبارت کاذبانهٔ ‬فرد لیبرالی است که کارگران را تحمیق می‌کند‏. ‬آنچه در تاریخ سابقه دارد دموکراسی بورژوایی است که جای‌گزین فئودالیسم می‌گردد و دموکراسی پرولتری است که جای‌گزین دموکراسی بورژوایی می‌شود‏....‬

کمونیست‌ها و مسألهٔ ستم جنسی

و. ای. لنین

سخنرانی در جمع کارگران زن‏ (‬فوریه‏ ‬۱۹۲۰)

آیا انقلابیون باید در سندیکاهای ارتجاعی فعالیت کنند؟

«‬چپ‌ها»ی آلمان برآنند که به این پرسش می‌توان بی‌چون و چرا پاسخ منفی داد‏. ‬به‌زعم آنان،‏ ‬سخن‌پردازی‌ها و نهیب‌ها و عتاب های خشماگین به سندیکاهای‏ «‬ارتجاعی‏» ‬و‏ «‬ضد انقلابی‏» ‬برای اثبات عدم لزوم و حتی مجاز نبودن فعالیت انقلابیون و کمونیست‌ها در سندیکاهای زرد ضدانقلابی‏ ... ‬کافی است‏.‬

زندگى سیاسى و بى‌طرفی

آن زمان گذشت که زندگی سیاسی، حِرز اسرارآمیز دیپلمات های خدعه باز و مرموزی بود که استعداد خاصی برای بازی های سربسته و بغرنج داشتند. مفهوم سیاست امروز گسترده و بسیط است؛ به همهٔ افراد مردم تعلق دارد و در واقع چیزی جز تلاش روزانهٔ آنها در راه یک زندگی بهتر نیست. سرمایه داری سعی می کند این مفهوم را در نظرها وحشتناک و فتنه انگیز جلوه دهد. کسانی که در دام فریب سرمایه داری افتاده اند عارفانه سر تکان می دهند و می گویند: «من از سیاست برکنارم.» ولی سیاست از آنها برکنار نیست. خود این جملهٔ «من از سیاست برکنارم» نشانهٔ یک موضع خاص سیاسی است.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.