شماره ۱۷۰ ـ ۱۵ آذر ۱۳۹۸

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

زندگى سیاسى و بى‌طرفی

آن زمان گذشت که زندگی سیاسی، حِرز اسرارآمیز دیپلمات های خدعه باز و مرموزی بود که استعداد خاصی برای بازی های سربسته و بغرنج داشتند. مفهوم سیاست امروز گسترده و بسیط است؛ به همهٔ افراد مردم تعلق دارد و در واقع چیزی جز تلاش روزانهٔ آنها در راه یک زندگی بهتر نیست. سرمایه داری سعی می کند این مفهوم را در نظرها وحشتناک و فتنه انگیز جلوه دهد. کسانی که در دام فریب سرمایه داری افتاده اند عارفانه سر تکان می دهند و می گویند: «من از سیاست برکنارم.» ولی سیاست از آنها برکنار نیست. خود این جملهٔ «من از سیاست برکنارم» نشانهٔ یک موضع خاص سیاسی است.

برچسب ها ( تگ): 

سکتاریسم و مسألهٔ جبههٔ واحد

در مبارزه برای تشکیل جبههٔ واحد، اهمیت نقش رهبری کنندهٔ حزب کمونیست فوق العاده افزایش می یابد.... احزاب کمونیست تنها زمانی می توانند توده های وسیع زحمتکشان را برای تشکیل جبههٔ واحد ضدفاشیستی و علیه تعرض سرمایه تجهیز نمایند که قبل از همه صفوف خود را به طور همه جانبه استحکام بخشند، ابتکارات خود را بسط و گسترش دهند، از سیاست مارکسیستی ـ لنینیستی پیروی کنند، و بتوانند اوضاع و احوال کنکرت و نیز آرایش نیروهای طبقاتی را در نظر گرفته و روی آن ها حساب کنند....

سوسیالیسم و مذهب

جامعهٔ امروزین به‌طور کامل بر استثمار توده‌های عظیم طبقهٔ کارگر به‌دست اقلیتی کوچک، یعنی طبقهٔ مالکان و طبقهٔ سرمایه‌داران، استوار است. این جامعه یک جامعهٔ برده‌داری است زیرا کارگران «آزاد»، که همهٔ عمر برای سرمایه‌داران کار می‌کنند، «حق دارند» تا آنجا وسایل معیشت داشته باشند که برای بقای آنان به‌عنوان برده های تولیدکنندهٔ سود، و برای تضمین تداوم نظام سرمایه‌داری، لازم است.

جای امپریالیسم در پویهٔ تاریخ

امپریالیسم از نظر ماهیت اقتصادی خود، سرمایه داری انحصاری است و همین امر جای امپریالیسم را در پویهٔ تاریخ معین می کند، زیرا انحصار، که بر زمینهٔ رقابت آزاد و درست از درون رقابت آزاد پدید آمده، نشانگر جریان گذار از نظام سرمایه داری به نظام اجتماعی ـ اقتصادی عالی تری است. باید به ویژه چهار نوع عمدهٔ انحصار، یا چهار نمودار عمدهٔ سرمایه داری را که صفت مشخصهٔ دوران مورد بحث است، یادآور شد.

طبقهٔ کارگر و مبارزهٔ دموکراتیک

ما به نزدیکی تفکیک ناپذیر ترویج و تبلیغ سوسیالیستی و دموکراتیک و به موازی بودن کامل کار انقلابی در این یا آن رشته اشاره کردیم. ولی بین این دو نوع فعالیت و مبارزه فرق بزرگی هم موجود است. این فرق عبارت از آن است که پرولتاریا در مبارزهٔ اقتصادی کاملاً تنها بوده و ... فقط از کمک آن عناصری از خرده بورژوازی برخوردار است (و آن هم نه همیشه بلکه بندرت) که به سمت پرولتاریا گرایش دارند. حال آنکه در مبارزهٔ دموکراتیک، یعنی در مبارزهٔ سیاسی، طبقهٔ کارگر ...

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

فرهاد نعمانی ـ سهراب بهداد
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.