شماره ۱۸۶ ـ ۱۳ تیر ۱۳۹۹

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

کمونیست‌ها و مسألهٔ ستم جنسی

و. ای. لنین

سخنرانی در جمع کارگران زن‏ (‬فوریه‏ ‬۱۹۲۰)

آیا انقلابیون باید در سندیکاهای ارتجاعی فعالیت کنند؟

«‬چپ‌ها»ی آلمان برآنند که به این پرسش می‌توان بی‌چون و چرا پاسخ منفی داد‏. ‬به‌زعم آنان،‏ ‬سخن‌پردازی‌ها و نهیب‌ها و عتاب های خشماگین به سندیکاهای‏ «‬ارتجاعی‏» ‬و‏ «‬ضد انقلابی‏» ‬برای اثبات عدم لزوم و حتی مجاز نبودن فعالیت انقلابیون و کمونیست‌ها در سندیکاهای زرد ضدانقلابی‏ ... ‬کافی است‏.‬

زندگى سیاسى و بى‌طرفی

آن زمان گذشت که زندگی سیاسی، حِرز اسرارآمیز دیپلمات های خدعه باز و مرموزی بود که استعداد خاصی برای بازی های سربسته و بغرنج داشتند. مفهوم سیاست امروز گسترده و بسیط است؛ به همهٔ افراد مردم تعلق دارد و در واقع چیزی جز تلاش روزانهٔ آنها در راه یک زندگی بهتر نیست. سرمایه داری سعی می کند این مفهوم را در نظرها وحشتناک و فتنه انگیز جلوه دهد. کسانی که در دام فریب سرمایه داری افتاده اند عارفانه سر تکان می دهند و می گویند: «من از سیاست برکنارم.» ولی سیاست از آنها برکنار نیست. خود این جملهٔ «من از سیاست برکنارم» نشانهٔ یک موضع خاص سیاسی است.

برچسب ها ( تگ): 

سکتاریسم و مسألهٔ جبههٔ واحد

در مبارزه برای تشکیل جبههٔ واحد، اهمیت نقش رهبری کنندهٔ حزب کمونیست فوق العاده افزایش می یابد.... احزاب کمونیست تنها زمانی می توانند توده های وسیع زحمتکشان را برای تشکیل جبههٔ واحد ضدفاشیستی و علیه تعرض سرمایه تجهیز نمایند که قبل از همه صفوف خود را به طور همه جانبه استحکام بخشند، ابتکارات خود را بسط و گسترش دهند، از سیاست مارکسیستی ـ لنینیستی پیروی کنند، و بتوانند اوضاع و احوال کنکرت و نیز آرایش نیروهای طبقاتی را در نظر گرفته و روی آن ها حساب کنند....

سوسیالیسم و مذهب

جامعهٔ امروزین به‌طور کامل بر استثمار توده‌های عظیم طبقهٔ کارگر به‌دست اقلیتی کوچک، یعنی طبقهٔ مالکان و طبقهٔ سرمایه‌داران، استوار است. این جامعه یک جامعهٔ برده‌داری است زیرا کارگران «آزاد»، که همهٔ عمر برای سرمایه‌داران کار می‌کنند، «حق دارند» تا آنجا وسایل معیشت داشته باشند که برای بقای آنان به‌عنوان برده های تولیدکنندهٔ سود، و برای تضمین تداوم نظام سرمایه‌داری، لازم است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.