شماره ۱۸۴ ـ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

تضادهای سرمایه (چکیدهٔ سخنرانی در دانشگاه وارویک)

دیوید هاروی
منبع: یوتوب، فوریه ۲۰۱۳
ترجمه: یک رفیق

مارکس در آثارش واژهٔ تضاد را بارها مورد استفاده قرار داده است. تقریباً هر زمان که او از بحرانهای درونی سیستم صحبت میکند، این بحران را به این ایده پیوند میدهد که: برخی تضادها شدت مییابند و به تضاد مطلق بدل میشوند.... در اینجا، به سه دلیل مهم، به چگونگی استفادهٔ مارکس از این واژه نگاهی فراتر میاندازم.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل پنجم)

فصل پنجم: کار همزمان (*)

از آن زمان که ما به حرکات و اعمال سرمایهدار مورد نظرمان توجه کردیم مدت زمان زیادی نمیگذرد و بیشک طی این مدت، کسب و کار او رونق یافته است. پس به کارگاه او باز میگردیم تا شاید بتوانیم از دیدار دوبارهٔ دوست ریسندهمان لذت ببریم. دیگر رسیدیم. وارد میشویم.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصلهای سوم و چهارم)

فصل سوم: روز کاری

به محض این که سرمایه بهوجود آمد، برای توسعهٔ خود نیاز به تغذیه پیدا میکند. و سرمایهدار هم که از آن لحظه بهبعد زندگیاش فقط در پرتو سرمایه میگذرد، با لطف و عنایت به نیازهای این موجود، که دیگر به قلب و روحش تبدیل شده است، توجه خواهد کرد و امکانات لازم را برای برآوردن نیازهایش خواهد یافت.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل‌های اول و دوم)

 توضیح:
در این چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس، نکات عمدهٔ انتقاد از نظام سرمایه‌داری، نظامی که در آن «ابزار تولید نیستند که در خدمت کارگر قرار دارند بلکه این کارگر است که در خدمت ابزار تولید قرار دارد»، در اختیار همگان قرار گرفته است.
این چکیده، که توسط خود مارکس مورد تأیید قرار گرفته، با سبک ساده‌ای نوشته شده است که در آن تمام آن اصطلاحات و روابط علمی به‌کار گرفته شده در اصل اثر، که گاه درک مطلب را کمی دشوار می‌سازد، کنار گذاشته شده و بیشتر  برای درک عامه تهیه شده است.

برچسب ها ( تگ): 

دربارهٔ سرمایهٔ مارکس

از زمانی که سرمایه‌داران و کارگران در دنیا وجود داشته‌اند، کتابی که دارای چنین اهمیتی برای کارگران باشد، به‌چاپ نرسیده است. مناسبات بین سرمایه و کار، به‌عبارت دیگر محوری که کل نظام اجتماعی کنونی گرد آن می‌چرخد، برای نخستین بار به‌صورت علمی توضیح داده شده است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.