شماره ۱۸۵ ـ اول تیر ۱۳۹۹

اسناد تاریخی حزب توده ایران

نامههای رفقای فقید ایرج اسکندری و رحیم نامور به رهبری حزب

۱ــ  نامه زندهیاد رفیق ایرج اسکندری

در کتاب «خاطرات سیاسی» رفیق فقید ایرج اسکندری، که بهکوشش علی دهباشی در سال ۱۳۶۸ در تهران منتشر شد، نامهای بهتاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۵ (۱۹ اسفند ۱۳۶۳) خطاب به کمیتهٔ مرکزی با امضای «ایرج اسکندری و دو عضو کمیتهٔ مرکزی» منتشر شده است. این نامه را در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۲ بهصورت ضمیمه قسمت پایانی مصاحبه با آقای فرجاد منتشر کردیم. اینک آن را بهشکل مستقل در اختیار خوانندگان «مهر» قرار میدهیم.

بیانیهٔ مشترک کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران و کمیتهٔ مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

اسناد «پلنوم ۱۹» و «کنفرانس ملی» حزب تودهٔ ایران (بخش سوم)

اطلاعیهٔ کمیتهٔ داخلی حزب تودهٔ ایران

توضیح: متن زیر اطلاعیهٔ منتشر شده از سوی «کمیتهٔ داخلی حزب تودهٔ ایران» است که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۲، در تنها شمارهٔ نشریهٔ «نوید مردم» اتشار یافته است. (برای دیدن اصل نشریه در اینجا کلیک کنید).

اسناد «پلنوم ۱۹» و «کنفرانس ملی» حزب تودهٔ ایران (بخش دوم)

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.