شماره ۱۶۲ ـ ۹ دی ماه ۱۳۹۷

درجنبش چپ و کمونیستی

۲۵ واقعیت در مورد جایگاه زنان در جامعهٔ کوبا

برگرفته از کتاب: «کوبا ــ رسانههای عمومی و چالش بیطرفی»
نوشته: سلیم لمرانی

۱- از هنگام پیروزی انقلاب در کوبا در سال ۱۹۵۹ تاکنون، حکومت کوبا با تأسیس فدراسیون زنان کوبایی در ماه اوت سال ۱۹۶۰ توسط «ویلما اسپین»[*]، که امروز دارای بیش از چهار میلیون عضو است، آزادسازی زنان را در اولویت عمدهٔ خود قرار داده است.

۲- پیش از سال ۱۹۵۹، زنان فعال کشور فقط ۱۲ درصد جمعیت را شامل میشدند و در برابر شغلی یکسان، دستمزدی بهمراتب کمتر از مردان دریافت میکردند.

بیانیهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی بهمناسبت درگذشت نلسون ماندلا ــ ۶ دسامبر ۲۰۱۳

ماندلا بههنگام دستگیری در سال ۱۹۶۲، نهتنها عضو حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که در آن زمان فعالیت زیرزمینی داشت، بلکه همچنین عضو کمیتهٔ مرکزی حزب بود.

منبع: لو گران سوار  ـــ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۳

شب گذشته، میلیونها نفر از مردم آفریقای جنوبی، که اکثریت آنان از طبقهٔ کارگر و تنگدستان تشکیل میشدند، و همچنین میلیاردها نفر از مردم سراسر جهان، یک انقلابی واقعی، پرزیدنت «رولیهلاهلا ماندلا»، «پدر مادیبا»، را از دست دادند.

گزارش «تاناسیس پافیلیس»، دبیرکل شورای جهانی صلح، به اجلاس کمیتهٔ اجرایی

کاراکاس، ونزوئلا، ۲۵ ـ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳

رفقا و دوستان عزیز،

برگزاری جلسهٔ کمیتهٔ اجراییمان، برای اولین بار پس از اجلاس مجمع عمومی در کاتماندو، در اینجا در کاراکاس، پایتخت جمهوری بولیواری ونزوئلا مایۀ مسرت ویژه است. قبل از هرچیز به خلق  ونزوئلا درود میفرستیم و از «کمیتهٔ همبستگی بینالمللی» ونزوئلا (COSI)، سازمان عضو و میزبان ما، بهخاطر مهماننوازی و پذیرایی عالیشان سپاسگزاری میکنیم.

سند پانزدهمین اجلاس جهانی احزاب کمونیستی و کارگری: راهکارهایی برای اقدامات مشترک و هماهنگ

لیسبون، پرتغال، ۱۰ ـ ۸ نوامبر ۲۰۱۳

احزاب شرکتکننده در پانزدهمین اجلاس بینالمللی احزاب کارگری و کمونیستی، راهکارهای زیر را برای اقدامات مشترک و هماهنگ تعریف میکند و «گروه کار» را موظف میسازد تا این راهکارها را در هماهنگی با دیگر «احزاب لیست شبکهٔ همبستگی» به مرحلهٔ اجرا بگذارد.

بنیادگرایی بازار: تأملی در مبانی فلسفی مکاتب بازار آزاد

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
محمود دولت‌آبادی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.