شماره ۱۶۱ ـ ۲۴ آبان ۱۳۹۷

رویدادهای مهم

نقش بیهمتای کوبا در امر مبارزه با بحران ابولا

منبع: گرانمای بینالمللی ـ ۶ نوامبر ۲۰۱۴ ـــ
به نقل از «نیو یورکر» ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۴

در روز ۴ نوامبر سال جاری مقالهٔ مشروحی با عنوان «دیپلماسی کوبایی ابولا» در نشریهٔ معتبر آمریکای شمالی، «نیویورکر» منتشر شد. روزنامهنگاری به نام «جان لی آندرسون» در این نوشتار به شرح چگونگی همیاریهای کوبا در امر مبارزه با ویروس ابولا میپردازد. این روزنامهنگار نقش کلیدی کوبا را چنین توصیف میکند:

«بهنوعی تمامی کشورها نمونه کوبا را دنبال میکنند»

روسیه، یک کشور امپریالیستی؟

به قلم ویلی گرنس (از مبارزین پیشکسوت حزب کمونیست آلمان) ـــ

برگرفته از روزنامهٔ آلمانی یونگه ولت (دنیای جوان) ـ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴

 ما مارکسیستها زمانی که سیاست یک دولت را مورد ارزیابی قرار میدهیم، ابتدا به پرسشهای زیر پاسخ میدهیم: نظام زندگی اجتماعی و ساخت درونی اجتماع بر پایه کدام مناسبات تولیدی بنا شده است؟

وسایل تولید در اختیار و تمللک کیست؟ آیا وسایل تولید در مالکیت اشخاص، گروهها و طبقاتی قرار دارد که از این تمللک در جهت بهرهکشی از سایر افراد، گروهها و طبقات استفاده میکنند؟

فشار کارشناسان آمریکایی جهت عادی سازی روابط با کوبا

منبع: Cubasi ـــ

کوبا، ۹ اکتبر ۲۰۱۴. کارشناسان آمریکایی در روز گذشته توصیه کردند که حکومتشان عادی سازی روابط با کوبا را آغاز کند، و برخی از عناصر اصلی اعمال تحریمهای تحمیلی توسط واشنگتن در سال ۱۹۶۲ را از میان بردارد.

حق ویژه کامل دولت آمریکا جهت اتخاذ چنین تصمیمی در جریان برگزاری یک کنفرانس ویدئویی درمورد آثار محاصره کوبا که با حضور کارشناسانی از واشنگتن و هاوانا تشکیل شده بود، مورد تأکید قرار گرفت.

علتهای پنهان بحران اوکراین

نوشته: رابرت پری ـــ
 منبع: ایندیپندنت، ۳ سپتامبر ۲۰۱۴ ـــ
 
با توجه به خطرات بسیار بالای رویارویی هستهای با روسیه، برخی از تحلیلگران در مورد انگیزهٔ واقعی یک چنین ریسکی در اوکراین شگفتزده هستند. رابرت پری انگیزههایی همچون گاز طبیعی، حفظ سلطهٔ دلار آمریکا، یا رشد غدهوار افراطگرایی نومحافظهکاران را مورد کنکاش قرار میدهد.

نامهای از ونزوئلا: یک سینماگر الجزایری از سرزمین چاوز میگوید

نوشته: علی عقیقه ـــ

علی عقیقه این مقاله را به زمان حال نوشته است. تو گویی که هوگو چاوز هنوز زنده است. زیرا چاوز که میدانست بیماری بهزودی او را از پای در خواهد آورد، تأییدیهٔ خود را به مادورو داده بود. علی عقیقه این مقاله را با نشانههایی از علاقه به انقلاب بولیواری و با چاشنیای از ذهنیت تهیه کرده است. ذهنیتی که به هیچوجه واقعیت الزاماً پیچیده کشور را، که غیرممکن است بتوان آن را در یک مقالهٔ کوتاه و ساده عرضه کرد، پنهان نمیکند.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.