شماره ۱۵۱ ـ دی ماه ۱۳۹۶

رویدادهای مهم

پاپ فرانسیس در جایگاه یک شورشی

به قلم Michel  Warschawski ـــ
برگرفته از فصلنامه آلمانی زبان جنبش اتک (*)، دسامبر ۲۰۱۴ ـــ

پاپ فرانسیس نمایندگان جنبشهای مستقل تودهای را به واتیکان دعوت میکند

 

در چند ماه گذشته دوستان ما در جنبش کشاورزان بدون زمین در برزیل، (MST) با ما تماس گرفتند و ما از طریق آنان اطلاع یافتیم که جهت انجام دیداری با پاپ فرانسیس از ما دعوت بعمل آمده است.

پیروزی در برخی از نبردها، اما شکست در جنگ ـ بررسی اجمالی وضعیت امروز جهان

Saral Sarkar ـــ
۸ دسامبر ۲۰۱۴

نظری بر تظاهرات گسترده نیروهای کار در بروکسل

روز شنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۴ بیش از ۱۳۰هزار نفر از مردم بلژیک در اعتراض به سیاستهای ریاضتکشی دولت جدید بلژیک در پی فراخوان سه سندیکای عمدهٔ کارگری بلژیک و احزاب چپ کشور در تظاهرات گستردهای در بروکسل شرکت کردند.

دولت جدید بلژیک که از ائتلاف احزاب لیبرال، ناسیونالیستی و دموکرات مسیحی بخش فلامان زبان و یک حزب بخش والونی (فرانسه زبان) کشور تشکیل شده است، عناصر راستگرای افراطی (مانند ژان ژامبون و تئو فرانکن) را در بر میگیرد و سیاستهایی را اتخاذ کرده است که به یاری آنها امتیازهایی را که زحمتکشان طی دههها مبارزه و فداکاری بدست آوردهاند، یکی پس از دیگری از آنان پس بگیرد.

نقش بیهمتای کوبا در امر مبارزه با بحران ابولا

منبع: گرانمای بینالمللی ـ ۶ نوامبر ۲۰۱۴ ـــ
به نقل از «نیو یورکر» ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۴

در روز ۴ نوامبر سال جاری مقالهٔ مشروحی با عنوان «دیپلماسی کوبایی ابولا» در نشریهٔ معتبر آمریکای شمالی، «نیویورکر» منتشر شد. روزنامهنگاری به نام «جان لی آندرسون» در این نوشتار به شرح چگونگی همیاریهای کوبا در امر مبارزه با ویروس ابولا میپردازد. این روزنامهنگار نقش کلیدی کوبا را چنین توصیف میکند:

«بهنوعی تمامی کشورها نمونه کوبا را دنبال میکنند»

روسیه، یک کشور امپریالیستی؟

به قلم ویلی گرنس (از مبارزین پیشکسوت حزب کمونیست آلمان) ـــ

برگرفته از روزنامهٔ آلمانی یونگه ولت (دنیای جوان) ـ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴

 ما مارکسیستها زمانی که سیاست یک دولت را مورد ارزیابی قرار میدهیم، ابتدا به پرسشهای زیر پاسخ میدهیم: نظام زندگی اجتماعی و ساخت درونی اجتماع بر پایه کدام مناسبات تولیدی بنا شده است؟

وسایل تولید در اختیار و تمللک کیست؟ آیا وسایل تولید در مالکیت اشخاص، گروهها و طبقاتی قرار دارد که از این تمللک در جهت بهرهکشی از سایر افراد، گروهها و طبقات استفاده میکنند؟

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
علی‌اشرف درویشیان
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.