شماره ۱۹۰ ـ ۱۶ مهر ۱۳۹۹

مارکسیسم-لنینیسم

آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد ـ جلد دوازدهم

مترجمین: محمد پورهرمزان و علی بیات
انتشار توسط بنگاه انتشارات پروگرس، سال ۱۹۸۷

آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد ـ جلد یازدهم

مترجمین: محمد پورهرمزان و علی بیات
انتشار توسط بنگاه نشریات پروگرس، سال ۱۹۸۶

آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد ـ جلد دهم

مترجمین: محمد پورهرمزان و علی بیات
انتشار توسط بنگاه نشریات پروگرس، سال ۱۹۸۶

آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد ـ جلد نهم

مترجمین: محمد پورهرمزان و علی بیات
انتشار توسط بنگاه نشریات پروگرس، سال ۱۹۸۶

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.