شماره ۱۸۶ ـ ۱۳ تیر ۱۳۹۹

افشاگری‌های سیاسی و «پرورش روح فعالیت انقلابی»

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
و. ای. لنین
برگرفته از : 
«چه باید کرد؟ مسایل حاد جنبش ما‏»‬

«بالا بردن سطح فعالیت تودهٔ ‬کارگر‏» ‬در واقعیت امر فقط در صورتی میسر خواهد بود که ما به‏ «تبلیغات سیاسی بر بنیاد اقتصادی‏» ‬بسنده نکنیم‏. ‬و اما یکی از شرایط اساسی گسترش ضرور تبلیغات سیاسی عبارت است از سازمانگری برای افشاگری‌های سیاسی همه‌جانبه‏. ‬از طریق دیگری جز از طریق این افشاگری‌ها نمی‌توان به توده‌ها آگاهی سیاسی داد و آنها را به فعالیت انقلابی برانگیخت‏.... ‬تا زمانی که کارگران عادت نکرده‌اند در قبال هر یک از موارد خودسری و ستمگری،‏ ‬اعمال قهر و بیدادگری،‏ ‬صرفنظر از این‌که چه طبقه‌ای آماج آن است،‏ ‬واکنش و آن هم واکنشی کاملاً‏ ‬مطابق با نظر سوسیال دموکراسی و نه جز آن،‏ ‬از خود نشان دهند،‏ ‬آگاهی طبقهٔ ‬کارگر آگاهی واقعاً‏ ‬سیاسی نخواهد بود‏. ‬تا زمانی که کارگران یاد نگیرند تمام مظاهر فکری،‏ ‬اخلاقی و سیاسی هر یک از طبقات دیگر جامعه را با محک واقعیت رویدادهای سیاسی مشخص و آن هم حتماً‏ ‬واقعیات و رویدادهای دارای اهمیت مبرم روز،‏ ‬بسنجند،‏ ‬و به بیان دیگر،‏ ‬تا زمانی که یاد نگیرند اسلوب ماتریالیستی را عملاً‏ ‬برای تحلیل و ارزیابی تمام جوانب فعالیت و زندگی تمام طبقات و قشرها و گروه‌های اهالی به‌کار برند،‏ ‬آگاهی توده‌های کارگر آگاهی واقعاً‏ ‬طبقاتی نخواهد بود‏.

‬کسی که توجه و تیزبینی و آگاهی طبقهٔ ‬کارگر را فقط یا حتی به‌طور عمده،‏ ‬به‌سوی خود این طبقه جلب کند،‏ ‬سوسیال دموکرات نیست،‏ ‬زیرا خودشناسی طبقهٔ ‬کارگر با شناخت کاملاً‏ ‬دقیق این طبقه از چگونگی مناسبات میان تمام طبقات جامعهٔ ‬معاصر پیوند ناگسستنی دارد‏. ‬ضمناً‏ ‬این شناخت نباید فقط جنبهٔ ‬تئوریک داشته باشد‏ ... ‬و به‌بیان دقیق‌تر باید حتی بیشتر بر پایهٔ ‬تجربهٔ ‬سیاسی استوار باشد تا تئوریک‏.... ‬کارگر برای آن‌که سوسیال دموکرات شود باید دربارهٔ ‬طبیعت اقتصادی و سیمای اجتماعی و سیاسی ملاک و کشیش،‏ ‬منصبدار و دهقان،‏ ‬دانشجو و آوارهٔ ‬بی‌طبقه،‏ ‬تصور روشن داشته باشد،‏ ‬جنبه‌های قوی و نقاط ضعف آنها را بشناسد،‏ ‬به کنه جملات رایج و سفسطه‌های گوناگونی که هر طبقه و هر قشر به‌کار می‌برد تا نیات خودخواهانه و‏ «نهاد‏» ‬واقعی خویش را پنهان نگاهدارد،‏ ‬پی ببرد و تمیز دهد که چه تأسیسات و نهادها،‏ ‬و چه قوانینی این یا آن منافع را منعکس می‌سازند‏. ‬چنین‏ «تصور روشنی‏» ‬را از هیچ کتابی نمی‌توان به‌دست آورد‏: ‬این تصور را فقط مناظر زنده و افشای سریع و به‌موقع جریان‌هایی که در لحظهٔ ‬معین پیرامون ما صورت می‌گیرد و همه از آن سخن می‌گویند یا دربارهٔ ‬آن با هم پچ‌پچ می‌کنند و به‌صورت فلان حادثه و فلان آمار و رقم و فلان رأی دادگاه و‏ ‬غیره و‏ ‬غیره نمودار می‌شود،‏ ‬می تواند دست دهد‏. ‬این افشاگری‌های سیاسی همه‌جانبه شرط ضروری و اساسی پرورش توده‌ها برای فعالیت انقلابی است‏.‬

چرا کارگر روس در قبال رفتار ددمنشانهٔ ‬پلیس با مردم،‏ ‬در قبال برانگیختن افکار علیه اقلیت‌های مذهبی،‏ ‬تنبیه بدنی دهقانان،‏ ‬اقدامات مفتضح مأموران سانسور،‏ ‬زجر و شکنجهٔ ‬سربازان،‏ ‬تحریکات علیه معصومانه‌ترین ابتکارات فرهنگی و‏ ‬غیره،‏ ‬هنوز فعالیت انقلابی کمی از خود نشان می‌دهد؟ آیا این بدان علت است که‏ «مبارزهٔ ‬اقتصادی‏» ‬فکر او را به این فعالیت‏ «متوجه نمی‌سازد‏» ‬و چنین فعالیتی‏ «نتایج ملموس‏» ‬کمی به او‏ «نوید می‌دهد‏» ‬و جنبه‌های‏ «مثبت‏» ‬اندک در بر دارد؟ نه،‏ ‬تکرار می‌کنیم که چنین ادعایی کوششی است برای انداختن گناه خود به گردن دیگران و نسبت دادن عامیگری خرده‌بورژوایی‏ (‬و نیز برنشتینیسم‏) ‬خود به طبقهٔ ‬کارگر‏. ‬اگر ما هنوز نتوانسته‌ایم در قبال تمام این پلیدی‌ها به افشاگری‌های بس وسیع،‏ ‬سریع و نظرگیر دست بزنیم،‏ ‬گناهش به گردن خود ما و عقب‌ماندگی ما از جنبش توده‌ها است‏. ‬اگر ما این افشاگری‌ها را انجام دهیم‏ (‬این کار را ما باید انجام دهیم و امکان انجام آن را هم داریم‏)‬،‏ ‬آن‌وقت عقب‌مانده‌ترین کارگر هم خواهد فهمید و یا احساس خواهد کرد که دانشجو و افراد اقلیت‌های مذهبی،‏ ‬دهاتی و نویسنده نیز دستخوش آزارها و بیدادهای همان نیروی سیاهی است که بر خود او در هر گام از زندگیش چنین بیرحمانه ستم روا می‌دارد و فشار وارد می‌آورد‏. ‬و پس از احساس این امر در صدد برخواهد آمد،‏ ‬و با نیروی دفع ناپذیری هم در صدد برخواهد آمد،‏ ‬تا خود نیز به واکنش برخیزد و آنگاه خواهد توانست امروز برای رسوا کردن مأموران سانسور سر و صدا راه اندازد،‏ ‬فردا جلوی خانهٔ ‬استانداری که عصیان دهقانان را سرکوب کرده است به تظاهرات دست زند و پس فردا ژاندارم‌های ردا به‌دوش را که به‌کار تفتیش مشغول‌اند،‏ ‬گوشمالی دهد و‏ ‬غیره‏. ‬ما برای رواج افشاگری‌های همه‌جانبه و تروتازه‏ ‬در محیط کارگری هنوز خیلی کم کار کرده‌ایم و می‌توان گفت که تقریباً‏ ‬هیچ کار نکرده‌ایم‏. ‬بسیاری از افراد در میان ما هنوز به این وظیفهٔ ‬خود آگاه نیستند‏....‬

و اما در مورد دعوت توده‌ها به اقدام باید گفت که در صورت انجام تبلیغات سیاسی مجدانه و افشاگری‌های زنده و چشمگیر،‏ ‬این دعوت نیز به خودی‌خود تحقق خواهد پذیرفت‏. ‬گرفتن مچ یک تبهکار در حین ارتکاب جرم و همان دم رسوا کردن او در برابر انظار همگان و در همه‌جا،‏ ‬به خودی خود بیش از هر‏ «دعوتی‏» ‬تأثیر می‌بخشد و اثر بخشی آن‌هم‏ ‬غالباً‏ ‬به‌صورتی است که سپس اصولاً‏ ‬نمی‌توان معلوم داشت که چه کسی جماعت را‏ «دعوت کرده‏» ‬و این یا آن نقشه را برای تظاهرات عرضه داشته است و‏ ‬غیره‏. ‬دعوت را ــــ نه به‌مفهوم کلی،‏ ‬بلکه به‌مفهوم مشخص کلمه ــــ فقط در محل اقدام می‌توان به‌عمل آورد،‏ ‬زیرا فقط کسی می‌تواند دیگران را به اقدام دعوت کند که خود شخصاً‏ ‬و همان‌دم دست به‌کار اقدام باشد‏....‬

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۰ + ۱ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.