شماره ۱۷۰ ـ ۱۵ آذر ۱۳۹۸

رستگار

«تارنگاشت عدالت» و اصرار بر اشتباه

رستگار ـــ

تارنگاشت «عدالت»، بهعنوان نقدی بر مواضع سایت «مهر» دربارهٔ مشی سیاسی «راه توده»، و همچنین نقد مواضع جریانهایی که از جنبش سبز دفاع کرده و میکنند،  مقالۀ «خستگی از مارکسیسم»  به قلم «پرابهات پاتنایک» را  ترجمه و منتشر کرده است. در ابتدا باید از رویکرد رفقای تارنگاشت «عدالت» تشکر کرد که در نقد مواضع و نظرات دیگران، به بحث محتوایی پرداختهاند. بهنوبهٔ خود امیدوارم چنین رویکردی به رویهای مسلط در بحثهای سیاسی بین تودهایها بدل شود.

برچسب ها ( تگ): 

پاسخی به رفیق زمان: تفرقه در میان تودهایها دشمن شادکن است!

رستگار ـــ

نامهٔ دلسوزانهٔ رفیق زمان حاوی نکات مهمی است که مایلم از طرف خود به آنها پاسخ دهم و از رفقای مسؤول سایت «مهر» میخواهم که در صورت موافقت، آن را منتشر کنند.

برچسب ها ( تگ): 

یارانه و روزگار سیاه زحمتکشان ایران

رستگار ــ

برچسب ها ( تگ): 

عملکرد تاسفآور کابینۀ حسن روحانی

رستگار ـــ

برچسب ها ( تگ): 

پاسخی به رفیق آرمان و دفاع او از احمدینژاد

نویسنده: رستگار

ـــ

رفیق آرمان!

برچسب ها ( تگ): 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

فرهاد نعمانی ـ سهراب بهداد
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.