شماره ۲۱۵ ــ ۱۰ مهر ۱۴۰۰

آنچه در حزب

«آنچه در حزب گذشت»: بخش ۱۰ ـــ «پلنوم دیماه ۱۳۶۶»

«پلنوم دیماه ۱۳۶۶» اولین اجلاس کمیتهٔ مرکزی منتخب «کنفرانس ملی» بعد از برگزاری این کنفرانس بود. این پلنوم طولانیترین نشست حزبی در تمام سالهای پس از یورشهای رژیم جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران بوده است. مجموعه روندها و مصوبات سازمانی «پلنوم دیماه» جرقهای بود که آتش اعتراضات حزبی را شعلهور ساخت، که بر بستر فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی به بزرگترین بحران حزبی در سه دههٔ اخیر فرارویید.

سیاسی

دربارهٔ اساسنامهٔ جدیدی به‌نام «آیین‌نامهٔ اجرایی»

«پلنوم دی‌ماه ۱۳۶۶» سندی را تحت عنوان «آيین‌نامهٔ اجرایی مصوب پلنوم دی‌ماه کمیتهٔ مرکزی پیرامون تغییرات در اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران در انطباق با مادهٔ ۳۷ مربوط به شرایط کار مخفی» به‌تصویب رساند.

«آنچه در حزب گذشت»: بخش نهم ـــ نامهٔ رفیق فقید اردشیر آوانسیان و ارزیابی ما

پس از نامهٔ رفیق شاندرمنی ـــ که در بخش قبلی «آنچه در حزب گذشت» در سایت «مهر» منتشر شد و مورد ارزیابی قرار گرفت ـــ مهمترین رویداد حزبی تا برگزاری «پلنوم دیماه ۱۳۶۶»، انتشار نامهٔ رفیق آوانسیان در اردیبهشت همان سال بود. این نامه برخلاف میل رفیق آوانسیان، توسط آقای امیرخسروی بهطور علنی منتشر شد.

برای خواندن متن نامهٔ زندهیاد اردشیر آوانسیان در اینجا کلیک کنید. این سند در همین سایت در بخش «اسناد تاریخی حزب تودهٔ ایران» نیز درج شده است.

نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۴)

۴ــ عدم وجود رابطهٔ ارگانیک میان تحلیلهای ارائه شده در اسناد و شعار «سرنگونی»

نگاهی به واقعیات

ارزیابی ما از استعفانامهٔ رفیق شاندرمنی

رفیق شاندرمنی در استعفانامهٔ خویش نکات درستی را دربارهٔ چارچوب کلی شیوهٔ بازسازی حزب پس از یورش دوم رژیم ... مطرح کرده است، اما پرداختن به موارد دیگری که ... برشمردیم، تا حدود زیادی از ارزش و سندیت نامهٔ این رفیق کاسته است. همچنین ارسال نامه برای آقای امیرخسروی عملاً خدشهای به وجه حزبی ایشان وارد کرده است.

 

رفیق عزیزی با نام «مینا» نظر زیر را برای ما فرستادند که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد:

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.