شماره ۲۱۵ ــ ۱۰ مهر ۱۴۰۰

آنچه در حزب

«آنچه در حزب گذشت»: بخش چهارم ــ مصاحبه با رفیق محمد آزادگر، از یورش اول جمهوری اسلامی به حزب تا امروز (قسمت اول)

توضیح: رفیق محمد آزادگر نفر دوم سازمان ایالتی حزب تودهٔ ایران در آذربایجان در سالهای ۶۱ـ۱۳۵۷ بود که در پلنوم ۱۷ (وسیع) بهعضویت مشاور کمیتهٔ مرکزی حزب انتخاب شد. این نخستین بار است که او به انجام مصاحبه دربارهٔ دوران حضور خود در سازمان حزبی اقدام میکند. در مصاحبهٔ «مهر» با رفیق آزادگر، برخی نکات از زندگی حزبی در فاصله یورشهای اول و دوم جمهوری اسلامی برای اولین بار بازگو میشود. بخش پایانی این مصاحبه هفتهٔ آینده به اطلاع رفقا و خوانندگان «مهر» خواهد رسید.

تحریریهٔ «مهر»
۲۱ آبان ۱۳۹۲

آنچه در حزب گذشت: بخش سوم ــ مصاحبه با آقای فرهاد فرجاد، از «کمیتهٔ داخل» تا تشکیل «حزب دمکراتیک مردم ایران» (قسمت پایانی)

توضیح: در این بخش از «آنچه در حزب گذشت» قسمت پایانی مصاحبه با آقای فرجاد منتشر میشود. در فاصله سالهای ۶۸ـ۱۳۶۲ جریانی که ایشان یکی از رهبران آن محسوب میشد و دیرتر «حزب دمکراتیک مردم ایران»، متشکلترین نیروی معترض حزب تودهٔ ایران بود. پس از انشعاب این جریان از حزب، «حزب دمکراتیک مردم ایران» مأمن اصلی و ناشر نظرات و اندیشههای معترضین شد و باید گفت که این جریان تأثیر منفی در حیات حزب ما از مقطع یورشهای جمهوری اسلامی تا زمان آغاز روند فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی بر جای گذاشت.

پاسخ «مهر» به برخی پرسشها، انتقادها و نگرانیهای رفقا (بخش دوم)

در بخش دوم این مطلب میکوشیم تا به برخی دیگر از پرسشها، نگرانیها، و انتقادهای رفقا که تاکنون بهدست ما رسیده است پاسخ دهیم. بدیهی است که از دریافت سؤالات و نظرات دیگر رفقا در آینده استقبال میکنیم و خود را ملزم به پاسخگویی به آنها میدانیم.

۳ـ معیار اقدام کردن و زمان آن: چرا عجله؟ چرا سریعتر عمل نمیشود؟

آنچه در حزب گذشت: بخش سوم ـ مصاحبه با آقای فرهاد فرجاد، از «کمیته داخل» تا تشکیل «حزب دمکراتیک مردم ایران» (قسمت دوم)

توضیح: همانطور که در بخش قبل هم نوشتیم، ما در سه بخش جداگانه از «آنچه در حزب گذشت»، بهتوضیح سه رویداد مهم حیات حزب در فاصلهٔ یورش دوم تا برگزاری «کنفرانس ملی» میپردازیم. تلاش ما بر این خواهد بود که این رویدادها از زبان دستاندرکاران آنها بیان شود. در عینحال، تأکید میکنیم نظراتی که از سوی این رفقا در صحبتهایشان مطرح میشود الزاماً نظرات «مهر» نیست. ما با بسیاری از گفتههای آقای فرجاد در این مصاحبه موافقت نداریم و قصد ما نیز این نیست که در این میان برای کسی اعتبار بسازیم یا اعتبار کسی را از بین ببریم.

پاسخ «مهر» به برخی پرسشها، انتقادها و نگرانیهای رفقا (بخش اول)

از زمان آغاز کار دورهٔ سوم «مهر»، تنی چند از رفقا پرسشها و گاه انتقادها و نگرانیهایی را مطرح کردهاند که میکوشیم در این نوشته، در حد توان خود به آنها پاسخ دهیم. میکوشیم تا مسایل مطرح شده را نه یک بهیک، بلکه در قالب گروه سؤالات و نظرات مرتبط بهیکدیگر بازگو کنیم و بهتدریج به آنها پاسخ دهیم. در این بخش به دو گروه مشخص از مسایل مطرح شده از سوی رفقا میپردازیم.

۱ــ آیا هدف «مهر» ایجاد «تشکیلات موازی» است؟

رفیقی با بدبینی مطرح کرده است که «بهنظرم مهر قصد ایجاد تشکیلات موازی دارد.»

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.