شماره ۲۱۶ ــ ۲۹ مهر ۱۴۰۰

آنچه در حزب

آنچه در حزب گذشت: بخش سوم ــ مصاحبه با آقای فرهاد فرجاد، از «کمیتهٔ داخل» تا تشکیل «حزب دمکراتیک مردم ایران» (قسمت اول)

توضیح: همانطور که در مقدمهای بر «آنچه در حزب گذشت» گفتیم: «حیات ۳۰ سال اخیر حزب را از زاویهٔ بحرانهای ادواری در زندگی آن میتوان به سه مرحله تقسیم کرد: سالهای ۶۵-۱۳۶۲، از سال ۱۳۶۵ تا اواخر ۱۳۷۰، و از بهمن ۱۳۷۰ تاکنون.»

آنچه در حزب گذشت: بخش دوم - «پلنوم ۱۸»، گسست از رهبری حزب و مشی سیاسی آن

ما بخش اول «آنچه در حزب گذشت» را با این عبارات به پایان رساندیم: در بخش بعدی ... با انتشار سند سیاسی مصوب «پلنوم ۱۸» و بازگویی واقعیاتها دربارهٔ جریان این اجلاس، به گفتار خویش ادامه میدهیم.
در فاصلهٔ انتشار بخشهای اول و دوم «آنچه در حزب گذشت»، متن سند «پلنوم ۱۸» تحت عنوان «قطعنامه پلنوم ... درباره وضع جهان، ایران و وظایف حزب در مرحله کنونی» در «مهر» منتشر شد.

آنچه در حزب گذشت: بخش اول ـــ از یورش به حزب توده ایران تا برگزاری «پلنوم ۱۸» در آذر ۱۳۶۲

همانطور که در مقدمهای بر «آنچه در حزب گذشت» اشاره کرده بودیم، حیات ۳۰ سال اخیر حزب را از زاویهٔ بحرانهای ادواری در زندگی آن میتوان به سه مرحله تقسیم کرد: سالهای ۶۵-۱۳۶۲؛ از سال ۱۳۶۵ تا اواخر ۱۳۷۰، و از بهمن ۱۳۷۰ تاکنون. ما در این بخش بیان رویدادهای حزبی مربوط به مرحلهٔ اول (سالهای ۶۵-۱۳۶۲) را آغاز میکنیم و به تشریح مهمترین وقایع زندگی حزبی در فاصله یورش دوم به حزب تودهٔ ایران تا برگزاری «پلنوم ۱۸» در آذر ۱۳۶۲ میپردازیم.

مقدمه ای بر «آنچه در حزب گذشت»

بیش از ۳۰ سال از یورشهای حاکمیت جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران میگذرد. وجوه مشخصهٔ این دوران طولانی، از سویی بازسازی و فعالیت ارگانهای حزبی، هرچند با نقض مکرر موازین سازمانی و اصول اساسنامهای، و از سوی دیگر انفعال، کنارهگیری و تسویهٔ خیل عظیمی از اعضای حزب تودهٔ ایران، که در تاریخ حزب ما بیسابقه بوده است، میباشد. با تأسف بسیار باید اذعان داشت که امروز پراکندگی گستردهای بر کل خانواده حزب تودهٔ ایران حاکم است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.