شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

سرمقاله

عملکرد دولت روحانی در زمینهٔ حقوق کارگران

مروری بر پیشینه و کارنامهٔ فعالیتهای وزیر کار کنونی، از سویی تصویر یک فرد آشنا با مسایل حوزهٔ کارگری و از سویی دیگر تصویر

یک کارشناس امور امنیتی و اطلاعاتی را بدست میدهد.

تصویر اول: علی ربیعی پیش از انقلاب، بهعنوان تکنیسین در کارخانه «جنرال موتورز» به کار اشتغال داشت. وی در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ از اعضای «شورای عالی کار» بود و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ روزنامهٔ «کار و کارگر» را اداره میکرد. یعنی همان روزنامهای که در حال حاضر امتیاز آن به «خانه کارگر» تعلق دارد.

نبرد «که بر که» از دیدگاهِ آخرین تحلیلِ رهبریِ حزب تودهٔ ایران در فاصلهٔ دو یورش

در آخرین سرمقالهٔ سایت مهر (سخنی دربارهٔ مشی سیاسیِ نشریهٔ «راه توده» ـ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳) نوشتیم: نبرد «که بر که» ... از ۲۵ سال پیش در سطح حاکمیت برآمده از انقلاب به‌پایان رسیده و فقط در درون جامعه جاری بوده است. این نظر از جمله از سوی رفیق گرامی جوانرود مورد نقد قرار گرفت.

سخنی دربارهٔ مشی سیاسیِ نشریهٔ «راه توده»

سرمقالهٔ آخرین شمارهٔ «راه توده» ـ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، تحت عنوان «اصلاحات یعنی نجات مردم از محاصرهٔ گرانی و بی‌قانونی»[۱]، نمایان‌گر مواضع و مشی سیاسی «راه توده» در قبال جناح‌های مختلف درون حاکمیت  جمهوری اسلامی است.

درد دلی با رفقا: «ما برای وصل کردن آمدیم»!

تحریریهٔ «مهر» ـــ

از زمانی که تصمیم گرفتیم سایت «مهر» را به محملی برای گفتوگوهای رفیقانه میان رفقا بهمنظور دستیابی به یک وحدت اصولی در میان تودهایها بدل کنیم، چند ماهی بیش نمیگذرد. اما خوشحالیم که در همین مدت زمان کوتاه، از یاری، هماندیشی، پیشنهادات، و انتقادات سازندهٔ بسیاری از رفقایی که قلبشان برای حزب میتپد بهرهٔ بسیار بردهایم.

نکاتی پیرامون موافقتنامهٔ هستهای جمهوری اسلامی ایران با دولتهای ۱+۵

تحریریهٔ «مهر»

پس از یک دورهٔ نسبتاً طولانی تهدیدها و تحریمها، سرانجام اعلام شد که در ساعات اولیهٔ روز ۲۴ نوامبر دولتهای ۱+۵ در مورد برنامهٔ هستهای ایران با دولت جمهوری اسلامی بهتوافق رسیدهاند. موافقتنامهٔ امضاء شده، که در رسانههای گروهی ایران و غرب انتشار یافته است، حاکی از نامعلوم بودن سرنوشت نهایی این توافق، و مشروط بودن آن به ارادهٔ دولتهای ۱+۵ و متحدان آنها برای پذیرش عقبنشینیهای تحمیل شده به دولت جمهوری اسلامی در ماههای آینده است.

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.