شماره ۲۸۴ ــ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

نظرودیدگاه

«نواندیشی و حزب ما»: نقدی بر «طرح تحلیل هیأت سیاسی»

گروهی از کادرهای حزب تودهٔ ایران در آلمان فدرال نقدی را تحت عنوان «نواندیشی و حزب ما» بر «طرح تحلیل هیأت سیاسی» ارائه دادند.

این نقد در شمارهٔ اول «بولتن تدارک کنگرهٔ سوم حزب تودهٔ ایران» ـــ اردیبهشت ۱۳۶۸ـــ وابسته به «جنبش نوسازی حزب تودهٔ ایران» منتشر شد.

برای خواندن این نقد اینجا را کلیک کنید.

نظری بر تحلیل: بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری ... (منتشر شده در نامهٔ مردم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳)*

حجت مظلومی ـــ

هدف اصلی من از این نوشتار هشداری است به رفقایی که در هر کدام از گروهها و سازمانهای چپ بی توجه به تودهها و حماسههایی که در این ۳۵ سال آفریدهاند راه خود را میروند.

بیعملی و فراموششدگی غمباری که در نتیجه جدایی نیروهای چپ از جامعه ایران نصیب چپگرایان شده است شوربختانه از تحلیلهای بدبینانهای از جنس تحلیل باز چینی ... سر چشمه میگیرد که در سرتاسر آن بدبینی ناشی از بی عملی و ترس از تر دامن شدن حس میشود.

برچسب ها ( تگ): 

نگاهی به مشی حزب تودهٔ ایران پس از انقلاب

در آغازین سال‌های دههٔ ۵۰، با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد صنایع مصرفی و وابسته در ایران و به تبع آن شهرنشینی در ایران گسترشی چشم‌گیر یافت.

برچسب ها ( تگ): 

پاسخی به نقد «مهر» بر مشی سیاسی «راه توده»

مهران همایون ـــ

از مقالهٔ نقد سرمقالهٔ «راه توده» بايد استقبال كرد كه بهجای اتهامزنی و شانتاژ، نقد مواضع را هدف خود قرار داده است، ولی بايد اين موضوع را نیز خاطرنشان كرد كه اين نقد دارای ضعف تئوريك، هم در شناخت بورژوازی بوروكراتيك و هم در شناخت نئوليبراليسم است و بههمين دليل دارای تناقض است

و متأسفانه برخی از رسوبات و دشمنیها در مهاجرت نيز در آن وجود دارد. ولی در مجموع بايد از تلاشهای سايت «مهر» در نزديكی تودهایها تشكر كرد.

برچسب ها ( تگ): 

«تارنگاشت عدالت» و اصرار بر اشتباه

رستگار ـــ

تارنگاشت «عدالت»، بهعنوان نقدی بر مواضع سایت «مهر» دربارهٔ مشی سیاسی «راه توده»، و همچنین نقد مواضع جریانهایی که از جنبش سبز دفاع کرده و میکنند،  مقالۀ «خستگی از مارکسیسم»  به قلم «پرابهات پاتنایک» را  ترجمه و منتشر کرده است.

در ابتدا باید از رویکرد رفقای تارنگاشت «عدالت» تشکر کرد که در نقد مواضع و نظرات دیگران، به بحث محتوایی پرداختهاند. بهنوبهٔ خود امیدوارم چنین رویکردی به رویهای مسلط در بحثهای سیاسی بین تودهایها بدل شود.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.