اول اردیبهشت ۱۴۰۰

نظرودیدگاه

نظری بر تحلیل: بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری ... (منتشر شده در نامهٔ مردم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳)*

حجت مظلومی ـــ

هدف اصلی من از این نوشتار هشداری است به رفقایی که در هر کدام از گروهها و سازمانهای چپ بی توجه به تودهها و حماسههایی که در این ۳۵ سال آفریدهاند راه خود را میروند. بیعملی و فراموششدگی غمباری که در نتیجه جدایی نیروهای چپ از جامعه ایران نصیب چپگرایان شده است شوربختانه از تحلیلهای بدبینانهای از جنس تحلیل باز چینی ... سر چشمه میگیرد که در سرتاسر آن بدبینی ناشی از بی عملی و ترس از تر دامن شدن حس میشود.

برچسب ها ( تگ): 

نگاهی به مشی حزب تودهٔ ایران پس از انقلاب

در آغازین سال‌های دههٔ ۵۰، با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد صنایع مصرفی و وابسته در ایران و به تبع آن شهرنشینی در ایران گسترشی چشم‌گیر یافت.

برچسب ها ( تگ): 

پاسخی به نقد «مهر» بر مشی سیاسی «راه توده»

مهران همایون ـــ

از مقالهٔ نقد سرمقالهٔ «راه توده» بايد استقبال كرد كه بهجای اتهامزنی و شانتاژ، نقد مواضع را هدف خود قرار داده است، ولی بايد اين موضوع را نیز خاطرنشان كرد كه اين نقد دارای ضعف تئوريك، هم در شناخت بورژوازی بوروكراتيك و هم در شناخت نئوليبراليسم است و بههمين دليل دارای تناقض است و متأسفانه برخی از رسوبات و دشمنیها در مهاجرت نيز در آن وجود دارد. ولی در مجموع بايد از تلاشهای سايت «مهر» در نزديكی تودهایها تشكر كرد.

بهنظر من اين مقاله به لحاظ تأثير بر رفتار تودهایهای داخل كشور با مجموعهٔ حاكميت دارای ارزش است و از چند جنبه زير قابل بررسی است.

برچسب ها ( تگ): 

«تارنگاشت عدالت» و اصرار بر اشتباه

رستگار ـــ

تارنگاشت «عدالت»، بهعنوان نقدی بر مواضع سایت «مهر» دربارهٔ مشی سیاسی «راه توده»، و همچنین نقد مواضع جریانهایی که از جنبش سبز دفاع کرده و میکنند،  مقالۀ «خستگی از مارکسیسم»  به قلم «پرابهات پاتنایک» را  ترجمه و منتشر کرده است. در ابتدا باید از رویکرد رفقای تارنگاشت «عدالت» تشکر کرد که در نقد مواضع و نظرات دیگران، به بحث محتوایی پرداختهاند. بهنوبهٔ خود امیدوارم چنین رویکردی به رویهای مسلط در بحثهای سیاسی بین تودهایها بدل شود.

برچسب ها ( تگ): 

همهٔ ما وظیفه داریم بر وحدت پافشاری کنیم و از دشواریهای آن نهراسیم

رامین ـــ

رفیق عزیز علی امیری،

یادداشت دلسوزانه و مسؤولانه شما رفیق عزیز متأسفانه قدری شتابزده تنظیم شده است.

تا اینجا که قریب به یک سال است که سایت «مهر» با شعار وحدت اصولی تودهایها به راه افتاده، بدنبال وحدت اصولی تودهایها بوده است و از آن عدول نکرده است. رفقای «مهر»، که رفقای سرد و گرم چشیدهای هستند، بخوبی از دشواری دستیابی به این آگاهاند و برخلاف نظر و کامنتهای منتشره توسط دوستان شما در «راه توده»، برای «سرگرمی در خارج» یا خوشامد من و شما این راه سخت را انتخاب نکردهاند.

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.