شماره ۲۷۸ ــ یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل ششم)

فصل ششم: تقسیم کار و تولید کارخانهای (مانوفاکتور)

هنگامی که سرمایهدار در کارگاهش کارگران را گرد هم میآورد تا قسمتهای مختلف کار لازم را برای ساخت یک کالا اجرا کنند، او بدینترتیب به کار همزمان یک مشخصهٔ ویژه میدهد: او تقسیم کار و تولید کارخانهای را بر قرار میسازد که آن هم در واقع چیز دیگری نیست مگر «یک ارگانیسم تولید که عناصر آن انسانها هستند.»

تضادهای سرمایه (چکیدهٔ سخنرانی در دانشگاه وارویک)

دیوید هاروی


منبع: یوتوب، فوریه ۲۰۱۳
ترجمه: یک رفیق

مارکس در آثارش واژهٔ تضاد را بارها مورد استفاده قرار داده است. تقریباً هر زمان که او از بحرانهای درونی سیستم صحبت میکند، این بحران را به این ایده پیوند میدهد که: برخی تضادها شدت مییابند و به تضاد مطلق بدل میشوند.... در اینجا، به سه دلیل مهم، به چگونگی استفادهٔ مارکس از این واژه نگاهی فراتر میاندازم.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل پنجم)

فصل پنجم: کار همزمان (*)

از آن زمان که ما به حرکات و اعمال سرمایهدار مورد نظرمان توجه کردیم مدت زمان زیادی نمیگذرد و بیشک طی این مدت، کسب و کار او رونق یافته است. پس به کارگاه او باز میگردیم تا شاید بتوانیم از دیدار دوبارهٔ دوست ریسندهمان لذت ببریم. دیگر رسیدیم. وارد میشویم.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصلهای سوم و چهارم)

فصل سوم: روز کاری

به محض این که سرمایه بهوجود آمد، برای توسعهٔ خود نیاز به تغذیه پیدا میکند. و سرمایهدار هم که از آن لحظه بهبعد زندگیاش فقط در پرتو سرمایه میگذرد، با لطف و عنایت به نیازهای این موجود، که دیگر به قلب و روحش تبدیل شده است، توجه خواهد کرد و امکانات لازم را برای برآوردن نیازهایش خواهد یافت.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل‌های اول و دوم)

 توضیح:

برچسب ها ( تگ): 

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.