شماره ۲۴۴ ــ یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

سوسیالیسم و کمونیسم

مارکس در اثر خود تحت عنوان‏ «تقد برنامهٔ ‬گتا‏» ... ‬با محاسبه ای روشن‌بینانه نشان می‌دهد که جامعهٔ ‬سوسیالیستی در ادارهٔ ‬امور خود با چه اجباری روبرو است‏. ‬مارکس به تحلیل مشخص شرایط زندگی جامعه‌ای که سرمایه‌داری در آن وجود نخواهد داشت،‏ ‬می‌پردازد و ضمن آن می‌گوید‏: «در اینجا ما با یک جامعهٔ ‬کمونیستی،‏ ‬نه به‌صورتی که بر شالوده‌های خود رشد کرده و تکامل یافته است،‏ ‬بل برعکس،‏ ‬تازه از درون یک جامعهٔ ‬سرمایه‌داری سر برون کرده است،‏ ‬روبرو هستیم‏.

افشاگری‌های سیاسی و «پرورش روح فعالیت انقلابی»

«بالا بردن سطح فعالیت تودهٔ ‬کارگر‏» ‬در واقعیت امر فقط در صورتی میسر خواهد بود که ما به‏ «تبلیغات سیاسی بر بنیاد اقتصادی‏» ‬بسنده نکنیم‏. ‬و اما یکی از شرایط اساسی گسترش ضرور تبلیغات سیاسی عبارت است از سازمانگری برای افشاگری‌های سیاسی همه‌جانبه‏. ‬از طریق دیگری جز از طریق این افشاگری‌ها نمی‌توان به توده‌ها آگاهی سیاسی داد و آنها را به فعالیت انقلابی برانگیخت‏....

دربارهٔ اعتبار مفاهیم مارکسیستی دولت و دموکراسی

گزارش سیاسی ارائه شده به هشتمین کنگرهٔ ‬حزب کمونیست برزیل بر این درک مارکسیستی تأکید می‌کند که‏ «‬دیکتاتوری پرولتاریا مضمون اساسی دولت سوسیالیستی است که از بطن انقلاب پدید می‌آید و ما را از طریق یک روند انتقالی به جامعهٔ ‬بی‌طبقه ـــ یعنی کمونیسم ـــ رهنمون می‌شود‏.»

وظیفهٔ سازمان‌های جوانان

از لحاظ معینی می‌توان گفت که همانا جوانانند که وظیفهٔ ‬واقعی ایجاد جامعهٔ ‬کمونیستی را در پیش دارند‏. ‬زیرا واضح است که نسل کارکنانی که در جامعهٔ ‬سرمایه‌داری تربیت شده‌اند،‏ ‬در بهترین حالات می‌توانند وظیفهٔ ‬انهدام مبانی هستی کهنهٔ ‬سرمایه‌داری،‏ ‬یعنی هستی مبتنی بر استثمار را،‏ ‬انجام دهند‏.... ‬لذا وقتی وظایف جوانان از این نقطه‌نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد،‏ ‬باید بگویم که این وظایف‏ ... ‬را‏ ‬می‌توان با یک کلمه بیان داشت‏. ‬وظیفه عبارت است از‏: ‬آموختن‏.‬

علل اختلاف نظر در جنبش کارگری

یکی از ژرف‌ترین عللی که هرچند یکبار اختلاف نظرهایی بر سر مسایل تاکتیک پدید می‌آورد،‏ ‬واقعیت رشد جنبش کارگری است‏. ‬اگر ملاک سنجش این جنبش یک‌نوع آرمان پروردهٔ‏ ‬پندار خام نباشد،‏ ‬بلکه قبول شود که این جنبش یک جنبش پراتیک معمولی است،‏ ‬آن‌وقت روشن خواهد شد که جلب دائمی‏ «سربازان» ‬جدید و جذب لایه های جدید تودهٔ‏ ‬زحمت‌کش ناگزیر باید تزلزلات و نواساناتی در زمینهٔ‏ ‬تئوری و تاکتیک،‏ ‬تکرار اشتباهات گذشته،‏ ‬بازگشت موقت به نظریات کهنه‌شده و شیوه‌های کهنه‌شده و‏ ‬غیره را به‌همراه داشته باشد‏.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.