شماره ۲۷۸ ــ یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

دربارهٔ اعتبار مفاهیم مارکسیستی دولت و دموکراسی

گزارش سیاسی ارائه شده به هشتمین کنگرهٔ ‬حزب کمونیست برزیل بر این درک مارکسیستی تأکید می‌کند که‏ «‬دیکتاتوری پرولتاریا مضمون اساسی دولت سوسیالیستی است که از بطن انقلاب پدید می‌آید و ما را از طریق یک روند انتقالی به جامعهٔ ‬بی‌طبقه ـــ یعنی کمونیسم ـــ رهنمون می‌شود‏.»

وظیفهٔ سازمان‌های جوانان

از لحاظ معینی می‌توان گفت که همانا جوانانند که وظیفهٔ ‬واقعی ایجاد جامعهٔ ‬کمونیستی را در پیش دارند‏. ‬زیرا واضح است که نسل کارکنانی که در جامعهٔ ‬سرمایه‌داری تربیت شده‌اند،‏ ‬در بهترین حالات می‌توانند وظیفهٔ ‬انهدام مبانی هستی کهنهٔ ‬سرمایه‌داری،‏ ‬یعنی هستی مبتنی بر استثمار را،‏ ‬انجام دهند‏.... ‬لذا وقتی وظایف جوانان از این نقطه‌نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد،‏ ‬باید بگویم که این وظایف‏ ... ‬را‏ ‬می‌توان با یک کلمه بیان داشت‏. ‬وظیفه عبارت است از‏: ‬آموختن‏.‬

علل اختلاف نظر در جنبش کارگری

یکی از ژرف‌ترین عللی که هرچند یکبار اختلاف نظرهایی بر سر مسایل تاکتیک پدید می‌آورد،‏ ‬واقعیت رشد جنبش کارگری است‏. ‬اگر ملاک سنجش این جنبش یک‌نوع آرمان پروردهٔ‏ ‬پندار خام نباشد،‏ ‬بلکه قبول شود که این جنبش یک جنبش پراتیک معمولی است،‏ ‬آن‌وقت روشن خواهد شد که جلب دائمی‏ «سربازان» ‬جدید و جذب لایه های جدید تودهٔ‏ ‬زحمت‌کش ناگزیر باید تزلزلات و نواساناتی در زمینهٔ‏ ‬تئوری و تاکتیک،‏ ‬تکرار اشتباهات گذشته،‏ ‬بازگشت موقت به نظریات کهنه‌شده و شیوه‌های کهنه‌شده و‏ ‬غیره را به‌همراه داشته باشد‏.

دموکراسی بورژوایی

... ‬اگر فکر سلیم‏ ‬و تاریخ را مورد تمسخر قرار ندهیم،‏ ‬آنگاه روشن است که تا زمانی که طبقات گوناگون وجود دارند،‏ ‬نمی توان از‏ «‬دموکراسی خالص‏» ‬سخن به‌میان آورد،‏ ‬بلکه فقط می‌توان‏ ‬از دموکراسی طبقاتی سخن گفت‏....‬

‏«دموکراسی خالص‏» ‬عبارت کاذبانهٔ ‬فرد لیبرالی است که کارگران را تحمیق می‌کند‏. ‬آنچه در تاریخ سابقه دارد دموکراسی بورژوایی است که جای‌گزین فئودالیسم می‌گردد و دموکراسی پرولتری است که جای‌گزین دموکراسی بورژوایی می‌شود‏....‬

کمونیست‌ها و مسألهٔ ستم جنسی

و. ای. لنین

سخنرانی در جمع کارگران زن‏ (‬فوریه‏ ‬۱۹۲۰)

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.