اول اردیبهشت ۱۴۰۰

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

آیا مارکس خود مارکسیست بود؟

نوشته:  فردریش انگلس ـــ
برگرفته از: آرمانشهر (سیاست، فرهنگ، جامعه)

کمونیستها و مسألهٔ ستم جنسی

زن و زحمتکش در یک چیز مشترک هستند، هر دو ستمدیده و زجرکشاند. در شکل این ستم در طی زمان و در کشورهای مختلف تغییراتی پدید آمده، اما همچنان پایدار مانده است. در طی تاریخ، این ستمدیدگان گاه به این ستم آگاهی یافته و همین آگاهی تغییرات و بهبودیهایی را در شرایط زندگی آنها بهوجود آورده است. اما آنها نمیتوانستند علل واقعی این ستم را تمیز دهند و بشناسند. این شناخت، چه دربارهٔ زن و چه دربارهٔ زحمتکش، در قرن ما پدید آمده است. میبایست بیش از هر چیز نظام واقعی، و قوانین اجتماعی را که پایههای پیشرفت آن بودهاند، شناخت و از این راه امید داشت که بتوان نهضتی بهوجود آورد که این شرایط نادرست را پایان دهد.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (پایان سخن)

پایان سخن

آسیب ریشهدار است. زمان زیادی است که زحمتکشان جهان متمدن به این امر آگاهی یافتهاند. مطمئناً نه همهٔ زحمتکشان، بلکه شمار بزرگی از آنان. و هم آنها هستند که ابزار مناسب را برای از بین بردن آسیب فراهم میآورند.

آنها دریافتهاند که:

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل دهم)

فصل دهم : انباشت بدوی

دیگر به پایان داستان غم انگیز خود نزدیک می شویم.

ما کارگرمان را روزی در بازار ملاقات کرده بودیم که برای فروش نیروی کارش به آنجا رفته بود. و ما دیدیم که با دارندهٔ پول بهگونهای برابر قرارداد بست. ولی در آن لحظه او هنوز نمیدانست راه مصیبتباری را که میبایست بپیماید تا چه حد سخت خواهد بود و هنوز جام شوکرانی را که میبایست تا انتها مینوشید به لبهایش نزدیک نکرده بود. دارندهٔ پول، که هنوز سرمایهدار نشده بود و در آن زمان فقط مقدار کمی ثروت در اختیار داشت، کمشهامت بود و نامطمئن از موفقیت شرکتی که تمام ثروت خود را در آن نهاده بود.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل نهم) ــ ۲

فصل نهم: انباشت سرمایه (بخش دوم)

حال ببینیم که در عمل، اثرات انباشت سرمایه کدام است. اینجا نیز مانند مطالبی که در بالا ذکر شد، تمام نمونهها از انگلستان گرفته شده که کشوری است که در آن انباشت سرمایهداری به حد کمال رسیده است و تمام ملتهای مدرن بهسوی آن گرایش مییابند (این مطلب را باید تکرار کرد و هرگز فراموش ننمود). ما متأسفیم که در این صفحات فقط میتوانیم بخش کوچکی از مطالبی را که مارکس گرد آوری نموده است، بازگو کنیم.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.