شماره ۲۲۷ ــ یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

دربارهٔ دو بینش بزرگ خردگرایانه در تاریخ

کوشش برای بسط و دقیق‌تر ساختن برخی مفاهیم عمده در ماتریالیسم تاریخی)

مقصود ما از بینش یا جهان‌بینی (یا جهان‌نگری) مجموعه‌ای از آموزش‌ها و نگره‌هاست که آن بینش معین برای توضیح پدیده‌های جهان و جامعه انسانی و پیوند درونی آن‌ها عرضه می‌دارد. از این جهت تکامل بینش‌ها را در تاریخ می‌توان به دو مرحلهٔ اصلی تقسیم کرد.

 

برای مطالعه این مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

برچسب ها ( تگ): 

انگلس و آفرینش تئوریک و فعالیت اجتماعی او

«منظره جهان» که انگلس در دیالکتیک طبیعت ارائه کرده، امروز کهنه شده است. ولی روح اسلوبی اثر انگلس زنده و با طراوت است و کماکان راهنمای بررسی ما از واقعیت خارجی است.

فریدریش انگلس، در خانواده یک بازرگان ثروتمند، صاحب کارخانه بافندگی، در شهر بارمن واقع در ایالت « راین» (یا) از کشور پروس، در ۲۸ نوامبر ۱۸۲۰ متولد شد. پدرش در دو کوشش برای تربیت فرزندش موافق تمایلات خویش، کامیاب نشد.

کوشش اول در جهت جلب انگلس به « پیه تیسم» بود.

برچسب ها ( تگ): 

آیا مارکس خود مارکسیست بود؟

نوشته:  فردریش انگلس ـــ
برگرفته از: آرمانشهر (سیاست، فرهنگ، جامعه)

کمونیستها و مسألهٔ ستم جنسی

زن و زحمتکش در یک چیز مشترک هستند، هر دو ستمدیده و زجرکشاند. در شکل این ستم در طی زمان و در کشورهای مختلف تغییراتی پدید آمده، اما همچنان پایدار مانده است. در طی تاریخ، این ستمدیدگان گاه به این ستم آگاهی یافته و همین آگاهی تغییرات و بهبودیهایی را در شرایط زندگی آنها بهوجود آورده است. اما آنها نمیتوانستند علل واقعی این ستم را تمیز دهند و بشناسند. این شناخت، چه دربارهٔ زن و چه دربارهٔ زحمتکش، در قرن ما پدید آمده است. میبایست بیش از هر چیز نظام واقعی، و قوانین اجتماعی را که پایههای پیشرفت آن بودهاند، شناخت و از این راه امید داشت که بتوان نهضتی بهوجود آورد که این شرایط نادرست را پایان دهد.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (پایان سخن)

پایان سخن

آسیب ریشهدار است. زمان زیادی است که زحمتکشان جهان متمدن به این امر آگاهی یافتهاند. مطمئناً نه همهٔ زحمتکشان، بلکه شمار بزرگی از آنان. و هم آنها هستند که ابزار مناسب را برای از بین بردن آسیب فراهم میآورند.

آنها دریافتهاند که:

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.