شماره ۲۵۵ ــ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (پایان سخن)

پایان سخن

آسیب ریشهدار است. زمان زیادی است که زحمتکشان جهان متمدن به این امر آگاهی یافتهاند. مطمئناً نه همهٔ زحمتکشان، بلکه شمار بزرگی از آنان. و هم آنها هستند که ابزار مناسب را برای از بین بردن آسیب فراهم میآورند.

آنها دریافتهاند که:

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل دهم)

فصل دهم : انباشت بدوی

دیگر به پایان داستان غم انگیز خود نزدیک می شویم.

ما کارگرمان را روزی در بازار ملاقات کرده بودیم که برای فروش نیروی کارش به آنجا رفته بود. و ما دیدیم که با دارندهٔ پول بهگونهای برابر قرارداد بست. ولی در آن لحظه او هنوز نمیدانست راه مصیبتباری را که میبایست بپیماید تا چه حد سخت خواهد بود و هنوز جام شوکرانی را که میبایست تا انتها مینوشید به لبهایش نزدیک نکرده بود. دارندهٔ پول، که هنوز سرمایهدار نشده بود و در آن زمان فقط مقدار کمی ثروت در اختیار داشت، کمشهامت بود و نامطمئن از موفقیت شرکتی که تمام ثروت خود را در آن نهاده بود.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل نهم) ــ ۲

فصل نهم: انباشت سرمایه (بخش دوم)

حال ببینیم که در عمل، اثرات انباشت سرمایه کدام است. اینجا نیز مانند مطالبی که در بالا ذکر شد، تمام نمونهها از انگلستان گرفته شده که کشوری است که در آن انباشت سرمایهداری به حد کمال رسیده است و تمام ملتهای مدرن بهسوی آن گرایش مییابند (این مطلب را باید تکرار کرد و هرگز فراموش ننمود). ما متأسفیم که در این صفحات فقط میتوانیم بخش کوچکی از مطالبی را که مارکس گرد آوری نموده است، بازگو کنیم.

چکیدهٔ جلد نخست سرمایه اثر کارل مارکس (فصل نهم) ــ ۱

فصل نهم: انباشت سرمایه
(بخش اول)

اگر به فرمول سرمایه نظری بیافکنیم، بهراحتی متوجه میشویم که نگهداری سرمایه کاملا بر اساس بازتولید پیدرپی و دائمی آن قرار گرفته است.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هشتم)

فصل هشتم: دستمزد

طرفداران شیوهٔ تولید سرمایهداری ادعا می کنند که دستمزد، پرداخت بهای متناسب با کار و ارزش افزوده، جزو تولیدات سرمایه است.

اما کار به چه معنا است؟

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.