شماره ۲۷۸ ــ یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

آموزش های مارکسیسم لنینیسم

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل نهم) ــ ۲

فصل نهم: انباشت سرمایه (بخش دوم)

حال ببینیم که در عمل، اثرات انباشت سرمایه کدام است. اینجا نیز مانند مطالبی که در بالا ذکر شد، تمام نمونهها از انگلستان گرفته شده که کشوری است که در آن انباشت سرمایهداری به حد کمال رسیده است و تمام ملتهای مدرن بهسوی آن گرایش مییابند (این مطلب را باید تکرار کرد و هرگز فراموش ننمود). ما متأسفیم که در این صفحات فقط میتوانیم بخش کوچکی از مطالبی را که مارکس گرد آوری نموده است، بازگو کنیم.

چکیدهٔ جلد نخست سرمایه اثر کارل مارکس (فصل نهم) ــ ۱

فصل نهم: انباشت سرمایه
(بخش اول)

اگر به فرمول سرمایه نظری بیافکنیم، بهراحتی متوجه میشویم که نگهداری سرمایه کاملا بر اساس بازتولید پیدرپی و دائمی آن قرار گرفته است.

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هشتم)

فصل هشتم: دستمزد

طرفداران شیوهٔ تولید سرمایهداری ادعا می کنند که دستمزد، پرداخت بهای متناسب با کار و ارزش افزوده، جزو تولیدات سرمایه است.

اما کار به چه معنا است؟

چکیدهٔ جلد نخست «سرمایه»، اثر کارل مارکس (فصل هفتم)

فصل هفتم: ماشینها و صنعت بزرگ

دربارهٔ کئوپراسیون

لنین، مجموعهٔ آثار و مقالات، انتشارات حزب تودهٔ ایران

ترجمه: محمد پورهرمزان
با سپاس از «یک رفیق»

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.