اول اردیبهشت ۱۴۰۰

عملکرد و مواضع ما در سالهای ۶۵-۱۳۶۲ رفیق عزیزی با نام «شهاب» نظر زیر را برای ما فرستادهاند (که در ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد) و خواهان پاسخ مسؤولین سایت شدهاند: «رفقای مهر! ممنون از جسارتی که در بیان تاریخچهٔ حزب در طول سه دههٔ اخیر از خود نشان دادهاید...
«آنچه در حزب گذشت»: بخش هشتم در ادامهٔ بازگویی و بررسی رویدادهای حزبی از زمان ضربههای جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران تاکنون، بیان مهمترین وقایع مرحلهٔ دوم حیات سه دههٔ اخیر حزب را با انتشار استعفانامه زندهیاد رفیق اکبر شاندرمنی،  که در اولین...
نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۳) تکیه بر فاکتهای تاریخی ناقص یا نادرست ــــ اما مشکل اسناد مورد بحث به مخدوش شدن و تداخل مفاهیم علمی تحلیل طبقاتی محدود نمیماند و به سطح نقیضگوییهای جدی و قلب واقعیات تاریخی نیز گسترش مییابد. این مشکل هم از دیدگاه...
نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۲) عدول از اسلوب علمی در ریشه‌یابی مشکلات موجود در سطح جامعه ـــ «بررسی واقعیات، آن‌هم نه واقعیات دلخواه، بلکه همه واقعیات، بیرون کشیدن قانونمندی‌های بزرگ و کوچک از درون این بررسی جامع کار ساده‌ای نیست. این بررسی...
نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۱) شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» اعلام شده در «بیانیهٔ مشترک حزب تودهٔ ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و «قطعنامهٔ کنفرانس ملی» با تحلیلهای بنیادی حزب از مرحلهٔ ملی ـ دموکراتیک انقلاب ایران، و همچنین با تحلیلهای...
«آنچه در حزب گذشت»: بخش هفتم ـــ ارزیابی تحریریهٔ «مهر» از مرحلهٔ اول حیات حزب تودهٔ ایران در سه دههٔ اخیر (قسمت دوم) در نخستین قسمت این ارزیابی، ما به روندهای تشکیلاتی و سازمانی مرحلهٔ اول زندگی حزبی در ۳۰ سال اخیر و پیامدهای آن برای حزب پرداختیم و در این قسمت چگونگی و دلایل طرح شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» را مورد بررسی قرار میدهیم...
«آنچه در حزب گذشت»: بخش هفتم ـــ ارزیابی تحریریهٔ «مهر» از مرحلهٔ اول حیات حزب تودهٔ ایران در سه دههٔ اخیر (قسمت اول) همانگونه که در پیش اشاره کرده بودیم، در این بخش جمعبندی و ارزیابی خود را در زمینههای سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیک از مرحلهٔ اول حیات سه دهه اخیر حزب (۶۵-۱۳۶۲) ارائه میکنیم. آنچه در جمعبندی و ارزیابی زیر از مرحلهٔ اول...
«آنچه در حزب گذشت»: بخش ششم ـ دربارهٔ «پلنوم ۱۹» و «کنفرانس ملی» توضیح: در بخشهای پیشین «آنچه در حزب گذشت» کوشش کردیم تا با انتشار دو مصاحبه [۱]، یک مقاله به قلم دو تن از رفقای مسؤول «کمیتهٔ داخلی» [۲] و توضیحات جداگانهٔ تحریریهٔ «مهر» در بخشهای اول و دوم [۳] «آنچه در حزب گذشت»،...
«آنچه در حزب گذشت»: بخش پنجم ـ دربارهٔ پیدایش «کمیتهٔ داخلی» توضیح: نامه زیر از طرف دو نفر از اعضای «کمیته داخلی»، رفقا نادر و فرزین، برای انتشار در اختیار ما قرار گرفته است. رفیق نادر در سال ۱۳۶۵ بهعنوان یکی از نمایندگان رفقای ایران در «کنفرانس ملی» شرکت داشت. او در...
«آنچه در حزب گذشت»: بخش چهارم ــ مصاحبه با رفیق محمد آزادگر، از یورش اول جمهوری اسلامی به حزب تا امروز (قسمت پایانی) «آنچه در حزب گذشت»: بخش چهارم ــ مصاحبه با رفیق محمد آزادگر از یورش اول جمهوری اسلامی به حزب تا امروز (قسمت پایانی)  «مهر»: آقای فرهاد فرجاد در مصاحبه با ما، با تأکید بر کنار گذاشتن رفقای فرقوی که به ایران باز...
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.