شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

اسناد تاریخی حزب توده ایران

مسایل حزبی (تیرماه ۱۳۶۸): برخی پرسشها و پاسخ ما

«طرح تحلیل هیأت سیاسی» دربارهٔ «نواندیشی» (۱۳۶۷)

در اواخر سال ۱۳۶۷، هیأت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران سندی را تحت عنوان «طرح تحلیل هیأت سیاسی از وضع در جهان و ایران» منتشر کرد.

بخش بینالمللی این سند به بررسی سیاست «نواندیشی» اختصاص دارد و شامل زیربخشهای «نواندیشی بهمثابه عاملی در جهت بهبود اوضاع بینالمللی»، «نواندیشی در عرصهٔ بینالمللی و درک ما از آن»، «پیرامون دگرگونسازی، علنیت و دمکراتیزه کردن حیات اجتماعی در اتحاد شوروی» و در پایان یک جمعبندی است.

برای خواندن بخش خارجی «طرح تحلیل هیأت سیاسی» اینجا را کلیک کنید.

لیبرالیسم، دمکراتیسم و پیوند آن با موضعگیرى ضدامپریالیستى

ما در گذشته چند بار توضیح دادیم که از دیدگاه جامعه شناسی علمی، دو مفهوم لیبرالیسم (یا آزادی گرائی) و دمکراتیسم (یا مردم گرائی) با یکدیگر فرق دارند و هرکدام از آنها بیانگر مشی سیاسی طبقات و قشرهای اجتماعی معینی است و لذا رابطهٔ آنها از جهت موضع گیری ضدامپریالیستی یکسان نیست. یعنی دمکراتیسم حتماً ضدامپریالیستی است، ولی لیبرالیسم ضرور نکرده است که با موضع گیری ملی و ضدامپریالیستی همراه باشد.

برچسب ها ( تگ): 

مسائل حزبی، شمارهٔ ۶، بهمن ۱۳۳۷

عکسالعمل هیأت سیاسی به اعتراضات اعضاء و کادرهای حزب در باکو و کابل (خرداد ۱۳۶۷)

صفحه‌ها

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.