هشتاد سالگی

منتخبی از اسناد تاریخی حزب توده ایران
این تارنگاشت در حال برنامه نویسی و بارگزاری است
و بزودی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.