شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

مهران

آگاهی از تاریخچهٔ حزب حق همهٔ تودهایهاست!

نوشتار زیر از سوی رفیق عزیزی با نام «مهران» در پاسخ مطلب رفیق گرامی بهادر، که تحت عنوان «انتقاد از تحریریهٔ مهر: انتشار برخی اسناد مضر است!» در ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد، بهدست تحریریه رسیده است که عیناً انتشار مییابد:

رفقای تحریریهٔ مهر!

در مورد آنچه که رفیق بهادر در انتقاد از تحریریهٔ مهر و بهدنبال انتشار استعفانامهٔ رفیق شاندرمنی نوشته است، نکاتی بهنظرم میرسد:

برچسب ها ( تگ): 

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.