شماره ۲۲۷ ــ یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

کورش تیموری‌فر

معرفی کتاب: امپریالیسم در قرن بیست‌و‌یکم

یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، تبیین اشکال مسلط اِعمال سلطۀ سرمایه، در دوران نئولیبرال است. در طول یک قرنی که از رازگشایی تحول سرمایه‌داری رقابتی، به مرحلۀ امپریالیسم، توسط لنین می‌گذرد، اَشکال استثمار کشورهای پیرامونی و تحت سلطه، تغییرات زیادی کرده‌اند؛ بدون آن‌که محتوای غارت امپریالیستی تغییر کند. انتقال ثروت به‌شکل منابع طبیعی، کالاهای ساخته و یا نیم‌ساخته، از کشورهای فرودست به ممالک فرادست، یک جریان دائم از زمان پیدایش استعمار بوده است. انعطاف سرمایه برای انطباق خود در شرایط پسا‌استعماری و تشکیل کشورهای «آزاد» و حفظ توانایی کسب حداکثر سود، محتوای بررسی اقتصاددانان مارکسیست را تشکیل می‌دهد.

برچسب ها ( تگ): 

سیاست‌های اقتصادی دولت ملی

روزگار سختی را می‌گذرانیم و چالش‌های سنگینی در پیش داریم. مردم ایران در طول ۲۰۰ سال گذشته، آنی بدون چالش از سر نگذرانیده‌اند. از هنگامی که از آستانه وابستگی عبور کرده و وارد روزگار پر فراز و نشیب اقتصاد وابسته شدند، تا هنگامی که مصمم شدند مناسبات ویران‌گر سرمایه‌داری وابسته را برهم زنند، و تا هم‌اکنون که هنوز در چنبره این مناسبات گرفتارند.

این مناسبات حکم کرده که کشورهای در حال توسعه، تأمین‌کننده مواد خام مورد نیاز اقتصاد امپریالیستی باشند و در عین حال، خود کنترل مسیر رشد و توسعه با اتکا به منابع درآمد خود را در دست نداشته باشند.

برچسب ها ( تگ): 

سوسیالیسم با ویژگی چینی

می‌گویند «جهانی بیندیش، محلی عمل کن». چگونه باید جهانی اندیشید؟ به کدام جهان باید اندیشید؟
چینی‌ها پاسخی برای این سؤالات دارند: «از خود جهان بپرسیم»! برای طرح این پرسش، چهل روز پس از برگزاری کنگره تاریخی نوزدهم حزب کمونیست، آنان میزبان بزرگ‌ترین گردهم‌آیی احزاب سیاسی جهان، در تاریخ بشر بودند.

برچسب ها ( تگ): 

انقلاب اکتبر و امکان‌پذیری راه رشد غیرسرمایه‌داری

«... با پیروزی انقلاب اکتبر، علی‌رغم هجوم یک‌پارچه نظامی دوَل آنتانت از شرق و غرب و جنوب روسیه، برای درهم شکستن انقلاب نوپا و خفه کردن آن در نطفه، انقلاب خود را تثبیت کرد و به تکمیل وظایف فرومانده انقلاب بورژوا دموکراتیک فوریه ۱۹۱۷ ـ و این بار به رهبری بلشویک‌ها ـ پرداخت....

برچسب ها ( تگ): 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.