سیاسی – تحلیلی

بهمن آزاد • مبارزه قهرمانانه، شکست تلخ
محمدعلی عمویی (مترجم) • خیانت به سوسیالیسم: پس پردهی فروپاشی اتحاد شوروی
لوئیز فرناندز • درباره اعتبار مفاهیم مارکسیستی دولت و دموکراسی
نورالدین کیانوری • پیر ما چگونه رفت؟
 » • حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق
 » • مبارزه طبقاتی
نامه مردم • تشکل کارگران در اتحادیههای صنفی ضرورت انقلاب است
 » • هم شورا هم سندیکا
امیر نیک آیین • واژه نامه سیاسی
رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) • انقلاب ناتمام