سایر کتاب‌ها

Print Friendly, PDF & Email

استالین، داستان و نقد یک اسطوره سیاه ـ جلد دوم
نویسنده: دومنیکو لوزوردو
مترجم: خ. طهوری

http://10mehr.com/ketabkhaneh/06011396/2563

 

 

استالین، داستان و نقد یک اسطوره سیاه ـ جلد نخست
نویسنده: دومینیکو لوزوردو
مترجم: خ. طهوری

http://10mehr.com/ketabkhaneh/06011396/2562

 

 

استالین و مسایل معاصر
نویسنده: گنادی زوگانف
مترجم: ابراهیم شیری
ویراستار: حسن بابایی

http://10mehr.com/ketabkhaneh/23081395/2000

 

 

دُن آرام ـ جلد چهارم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذی
ن

http://10mehr.com/ketabkhaneh/02041395/1808

 

 

 

دُن آرام ـ جلد سوم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://10mehr.com/ketabkhaneh/17031395/1737

 

 

دُن آرام ـ جلد دوم
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://10mehr.com/ketabkhaneh/01031395/1688

 

 

دُن آرام ـ جلد اول
نویسنده: میخائیل شولوخف
مترجم: م. ا. به‌آذین

http://10mehr.com/ketabkhaneh/18021395/1618

 

 

خیانت به سوسیالیسم: پس‌پرده فروپاشی اتحاد شوروی
نویسنده: روجر کیران ـ توماس کنی
مترجم: محمدعلی عمویی

http://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1375

 

 

مبارزه قهرمانانه، شکست تلخ
نویسنده: بهمن آزاد


http://10mehr.com/ketabkhaneh/26022016/1337