حاکمیت قانون: شرط انسجام انقلاب

Print Friendly, PDF & Email

متن پیوست فصلی از کتاب «نظری به سیر انقلاب کشور ما»، است که در شهریور ماه ۱۳۶۱، چند ماه پیش از یورش جنایتکارانه به حزب تودهٔ ایران، از سوی حزب انتشار یافت.

ما این متن را بهدلیل اهمیت تاریخی آن، و همچنین بهعلت کاربرد عملی آن در مبارزات کنونی مردم میهنمان، در اختیار خوانندگان «مهر» قرار میدهیم. این متن نشان میدهد آنچه که امروز بهعنوان ضرورت حاکمیت قانون از سوی نیروهای پیشرو خواهان تحول در میهن ما مطرح میشود، از همان ابتدا یک خواست اصولی و شعار جدی حزب تودهٔ ایران بوده است. ما به این واقعیت که رهبران تحولطلب جنبش مردم ایران اکنون بهضرورت استقرار حاکمیت قانون و اجرای اصول معوقماندهٔ قانون اساسی پی بردهاند خوشآمد میگوییم. ایکاش این ندای مسؤولانهٔ حزب تودهٔ ایران از همان ابتدا مورد توجه قرار میگرفت و مردم مبارز میهن ما ناچار به پرداختن بهایی چنین سنگین طی چند دههٔ گذشته نمی شدند. بدین امید که این بار حرف و عمل یکی باشد و اولین گام ضرور در این راستا، یعنی آزادی همهٔ زندانیان سیاسی، بهسرعت برداشته شود.

لینک متن: حاکمیت قانون: شرط انسجام انقلاب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *