ونزوئلای بولیواری رو در رو با کارزار خطرناک ناپایدارسازی

Print Friendly, PDF & Email

نگارش: خوان اورتیس
منبع: «لو گران سوار »، ٢٨ سپتامبر ٢٠١٣
برگردان: سایت «مهر»

از هنگام درگذشت هوگو چاوز، اپوزیسیون ونزوئلا و دولت ایالات متحده ونزوئلا را کشوری بهحساب میآورند که باید  آن را «تصاحب کرد.»

کارزار اقتصادی و سیاسی گستردهای در جریان است که بسیار شبیه همان کارزاری است که در شیلی سالوادر آلنده بهراه انداخته شده بود: خرابکاری در شبکههای برق و در زمینهٔ اقتصادی، خشونتهای خیابانی، سازمان دادن کمبودهای ارزاق عمومی بنیادین، سوداگری به منتهیدرجه و غیره…. هدف اپوزیسیون ایجاد چنان جو ناآرامی است که بتوان با بهرهبرداری از آن، در درجهٔ نخست به پیروزی در انتخابات آینده شهرداریها دست یافت و سپس تصویر کشوری را ارائه داد که «خطرناک»، «ناپایدار»، «آزادی ستیز» و … است. فدهکاماراس، حزب بزرگ اپوزیسیون که احزاب راستگرا، راستهای افراطی و سه حزبی که عضو انترناسیونال سابق سوسیالیست هستند به آن پیوستهاند، روی این استراتژی حساب میکند تا در نهایت ایالات متحدهٔ آمریکا را مجبور به مداخله، ولی نه الزاماً امداخلهای نظامی، نماید.

محور دیگر این استراتژی حذف فیزیکی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری جدید است که وزنه و بعدی یافته است که «امپراتوری» را نگران میکند. واشنگتن و متحدانش این «رانندهٔ عامی اتوبوس» و این «سندیکالیست ابتدایی» را قادر نمیدیدند که بتواند جایگزین هوگو چاوز شود. این هم درست است که چالش مذکور عظیم است، اما نیکلاس مادورو شخصی شایسته، بادرایت، نیرومند و نوآور است. او «دولت خیابانی» را بنیاد نهاده است و سرانجام به مسألهٔ ناامنی، فساد و …پرداخته است. بنابراین، برای از بین بردن انقلاب، هم او است که باید کشته شود.

ماجرای هواپیمای «ایربوس ٣١٩ س.ژ.»، که از فرانسه خریداری شده است، بسیار مشکوک بهنظر میرسد. این هواپیمای ویژهٔ پروازهای ریاست جمهوری، اخیراً پنج ماه در فرانسه برای تعمیرات و بازنگری مانده بود. هواپیمای نامبرده با مشکل از دست دادن سوخت و «ایراد در یکی از بالها» به ونزوئلا بازگشت. این اشکالات توسط مأموران امنیتی و تکنیسینهای ونزوئلایی کشف شد. یک سخنگوی شرکت «ایربوس» در کاراکاس پاسخ داد که هواپیما در واقع در فرانسه بازنگری شده است ولی فرانسه مسؤولیت نگهداری از هواپیما را برعهده ندارد. پس چه کسی چنین مسؤولیتی را برعهده دارد؟ پاسخها راضیکننده نیستند. همه از میزان شایستگی کارکنان «ایربوس» از نظر سختگیری آگاهی دارند. پس داستان از چه قرار است؟ مدیریت «ایربوس» باید مسأله را با شفافیت تمام توضیح دهد، وگرنه این خطر برایش وجود دارد که بر روی نیمکت متهمین بهاتهام همکاری در خرابکاری و اقدام به قتل شخص رئیس جمهوری ونزوئلا قرار گیرد و مجازات سختی در انتظارش باشد….

این ماجرای جدید هواپیمای ریاست جمهوری ونزوئلا، پس از ماجرای هواپیمای اِوو مورالِس ریاست جمهوری بولیوی، باید همبستگی بیش از پیش نیروهای دموکرات جهان را با این کشورها و این خلقها برانگیزد؛ خلقهایی که در کار ساختن «سوسیالیسم امروزین» خود در چارچوبی دموکراتیک، کثرتگرایانه و مسالمتآمیز هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *