سند پانزدهمین اجلاس جهانی احزاب کمونیستی و کارگری: راهکارهایی برای اقدامات مشترک و هماهنگ

Print Friendly, PDF & Email

لیسبون، پرتغال، ۱۰ ـ ۸ نوامبر ۲۰۱۳

احزاب شرکتکننده در پانزدهمین اجلاس بینالمللی احزاب کارگری و کمونیستی، راهکارهای زیر را برای اقدامات مشترک و هماهنگ تعریف میکند و «گروه کار» را موظف میسازد تا این راهکارها را در هماهنگی با دیگر «احزاب لیست شبکهٔ همبستگی» به مرحلهٔ اجرا بگذارد.

۱ ــ برگزاری یادبود یکصدمین سالگرد آغاز جنگ اول جهانی و هفتاد و پنجمین سالگرد جنگ دوم جهانی در سال ۲۰۱۴، از طریق یک کارزار مشترک برای آگاهیبخشی در مورد خطرات برخوردهای تازهٔ نظامی در سطح جهان، نیاز به تقویت مبارزه برای صلح و علیه تجاوزگری و جنگهای امپریالیستی، و برجسته کردن پیوند درونی میان مبارزه برای صلح و مبارزه برای سوسیالیسم. (در این رابطه، حزب کمونیست آلمان، حزب کمونیست هلند، حزب کارگران بلژیک و حزب کمونیست لوکزامبورگ در حال سازماندهی یک اقدام مشترک در شهر مرزی آخن در روز ۱۵ فوریه هستند).

۲ ــ اجرای آکسیون بهمناسبت پانزدهمین سالگرد تجاوز امپریالیستی جنایتکارانهٔ «ناتو» علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی، که نشانهٔ آغاز مرحلهٔ جدیدی در استراتژی نظامی امپریالیسم و سرآغاز اشغال کوسوو، و موتوهیجا، استان جنوبی صربستان، بود.

۳ ــ تدارک برای سازماندهی یک سمینار بینالمللی، در همکاری با احزاب آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، در مورد تأثیرات بحران سرمایهداری بر کشورهای درحال توسعه، با تمرکز ویژه روی مسایلی مانند حق توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی و دفاع از منابع طبیعی؛ مسایل مربوط به کشاورزی، مالکیت زمین و امنیت غذایی؛ برجسته کردن نقش انحصارها در تخریب محیط زیست در سطح جهان؛ و تأکید بر یک دیدگاه ضدانحصاری و ضدسرمایهداری در برخورد به بحران رشدیابندهٔ زیست محیطی.

۴ ــ سازماندهی یک کارزار بینالمللی در همبستگی با روندها و مبارزات در آمریکای لاتین و کارائیب، بهویژه با کوبای سوسیالیستی ـــ علیه انسداد اقتصادی از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا و موضع مشترک اتحادیهٔ اروپا، و برای بازگشت چهار میهندوست کوبایی که در زندانهای ایالات متحده بهسر میبرند ـــ با ونزوئلای بولیواری، و با مبارزات مردم کلمبیا برای صلح و عدالت اجتماعی.

۵ ــ بررسی امکان بهرهبرداری از برنامههای بینالمللی که تعداد زیادی از احزاب در آنها حضور دارند، برای سازماندهی جلسات مناظره در مورد یورشهای ایدئولوژیک تازه و نقش رسانههای گروهی در آن، و همچنین تبادل تجربیات در میان احزاب در مورد فعالیتهای ارتباط جمعی.

۶ ــ بزرگداشت روز جهانی زن (۸ مارس ۲۰۱۴) و برجسته کردن پیامدهای یورش چندجانبهٔ امپریالیستی به زنان کارگر و زنان زیر ستم ملی، و ابراز همبستگی با مبارزات و جنبشهای ضدامپریالیستی آنان.

۷ ــ بزرگداشت اول ماه مه (روز جهانی کارگر) از طریق شرکت در مبارزات در هر یک از کشورها در دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران و خلقها، برای حق کار و حق تشکل، برجسته کردن اهمیت مبارزهٔ طبقاتی و از میان برداشتن استثمار انسان از انسان. بررسی امکان اعلام این روز بهعنوان روز اقدام علیه بیکاری و ریشههای واقعی آن، با سازماندهی آکسیونهای مشخص در هر کشور، با تمرکز ویژه بر بیکاری گسترده در میان جوانان. دفاع از حقوق سندیکایی، محکوم کردن پیگرد سیاسی رهبران سندیکایی، و طلب آزادی فعالین سندیکایی در بند.

۸ ــ بررسی امکان اقدامات هماهنگ علیه نژادپرستی، خارجیستیزی، و فاشیسم، با تأکید بر اهمیت مبارزهٔ ایدئولوژیک علیه کمونیسمستیزی و بازنویسی تاریخ، و محکوم کردن کارزار و سیاستهای نهادینه از سوی اتحادیهٔ اروپا برای یکی کردن کمونیسم و فاشیسم.

۹ ــ تعیین یک روز اقدام، با سازماندهی در همهٔ کشورها، علیه پیگرد احزاب کمونیستی و ممنوعیت نشانههای کمونیستی، و تأکید بر همبستگی با احزابی که در کشورهای خود ممنوع اعلام شدهاند.

۱۰ ــ برگزاری یادبود ۹۵مین سالگشت ایجاد انترناسیونال کمونیستی (مارس ۱۹۱۹) و تأکید بر نقش مرکزی لنین در جنبش جهانی کمونیستی بهمناسبت نودمین سال درگذشت او.

۱۱ ــ تدارک برای سازماندهی یک سمینار بینالمللی در همکاری با احزاب کشورهای عربی و خاورمیانه، در مورد مبارزات ملی و رهاییبخش خلقهای عرب و خاورمیانه، برای ابراز همبستگی با همهٔ خلقهای منطقه، از جمله  خلقهای فلسطین و سوریه، که قربانی جنایات و تجاوزات امپریالیسم و صهیونیسم هستند، و همچنین همبستگی با خلقهایی که علیه اختناق و سرکوب از سوی رژیمهای دیکتاتوی و ارتجاعی، و در دفاع از حقوق اجتماعی، سیاسی و دموکراتیک خود بهپا خاستهاند.

۱۲ ــ ادامه دادن مبارزه در محکومیت دخالتهای امپریالیستی در سوریه و ایران، و ادامهٔ مبارزه برای بهرسمیت شناخته شدن یک دولت مستقل فلسطینی.

۱۳ ــ تقویت یک جبههٔ بینالمللی علیه امپریالیسم و حمایت از سازمانهای تودهای ضدامپریالیستی بینالمللی، مانند فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، شورای جهانی صلح، فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک، و فدراسیون دموکراتیک بینالمللی زنان، در چارچوب ویژهٔ هر کشور.

لیسبون، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *