اطلاعیهٔ کمیتهٔ داخلی حزب تودهٔ ایران

Print Friendly, PDF & Email

توضیح: متن زیر اطلاعیهٔ منتشر شده از سوی «کمیتهٔ داخلی حزب تودهٔ ایران» است که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۲، در تنها شمارهٔ نشریهٔ «نوید مردم» اتشار یافته است. (برای دیدن اصل نشریه در اینجا کلیک کنید).

یورش سرکوبگرانه و ددمنشانه راستگرایان، قشریون و ضدانقلابیون به حزب تودهٔ ایران که با یاری مستقیم سازمانهای جاسوسی امپریالیستی چون سیا و انتلیجنت سرویس انجام پذیرفته، دستگیری بسیاری از رهبران، اعضاء و هواداران حزب ما را در پی داشته و همچنان ادامه دارد.

این یورش ناجوانمردانه موجبات گسستگی و قطع ارتباطات سازمانی را در اینجا و آنجا پدید آورده است. از اینرو کمیته داخلی حزب تودهٔ ایران برای ادامه فعالیت کادرها، اعضاء و هوادارانی که پیوندشان با حزب گسسته شده است از همهٔ این رفقا در سراسر ایران میخواهد به نکات زیرین توجه نموده و با تمام نیرو و حداکثر شور و شوق انقلابی به این رهنمودها جامهٔ عمل بپوشانند:

۱ـ همهٔ افراد حزبی اعم از مسؤولین، اعضاء و هواداران که تاکنون بههیچ نوع نتوانستهاند با حزب تماس حاصل نمایند باید هرچه سریعتر به ایجاد و سازماندهی هسته، سلول و گروه حزبی بپردازند. اینگونه واحدهای حزبی بر مبنای اعتماد متقابل از طریق دوستی، خویشاوندی و یا ارتباطات سازمانی پیشین سامان مییابند. پایه اساسی اینگونه سلولها و گروهها بر اعتماد متقابل استوار خواهد بود.

۲ـ تعداد افراد این سلولها و گروهها هیچگونه محدودیتی نخواهند داشت.

۳ـ فرم و شکل ارتباطات درون گروهی بستگی به میزان گسترش واحد حزبی و نحوه آشنایی و شناخت افراد آن از یکدیگر دارد. رفقا میتوانند ارتباطات حوزهای، مثلثی و زنجیرهای را بهکار گیرند. در این مورد بهویژه باید از آن اشکال سازمانی سود جست که ضربهپذیری را به حداقل برساند.

۴ـ هر واحد حزبی از این نوع مادامی که با حزب تماس مستقیم حاصل نکرده است، به صورت کامل خودکفا عمل خواهد کرد.

۵ـ سلولها و گروههای حزبی برای آنکه بهصورت محفل در نیایند باید اولاً برای خود نامی تعیین کنند، ثانیاً ارتباطاتشان را منظم و دقیق نمایند، ثالثاً حتما باید سیستم گزارشگیری در اینگونه واحدهای حزبی برقرار گردد.

۶ـ سلولها و گروههای حزبی لزوماً باید با تودهها به طور اعم و با طبقه کارگر بهطور اخص پیوند نزدیک و تنکاتنگ برقرار نمایند. باید به همه گونه فداکاری تن در دهند و با شکیبایی اما سرسخت، پیگیر و منظم در میان کارگران و زحمتکشان به کار تبلیغی و ترویجی بپردازند و در سازماندهی مبارزه طبقاتی و استیفای حقوقشان به یاری آنان بشتابند، و الا بهصورت محفلی جدا از توده در خواهند آمد.

۷ـ سلولها و گروههای تودهای باید از همه امکانات قانونی هرچند اندک و کوچک برای فعالیت و سازماندهی مبارزه طبقاتی و ضدامپریالیستی و برای دفاع از انقلاب و حقوق کارگران، دهقانان و زحمتکشان و اجرای اصول قانون اساسی استفاده نمایند. سود جستن از اینگونه امکانات ولو اندک، کارگران و زحمتکشان را از زیر نفوذ و تأثیر اندیشههای مخرب راستگرایان، قشریون و ضدانقلابیون و سلطنتطلبان بیرون میکشد.

۸ـ واحدهای حزبی که بدینگونه شکل میگیرند حق انتشار تحلیل مستقل را ندارند و باید به پخش و تکثیر نظرات حزب بپردازند و با صرف همه انرژی و نیرو و با حد اعلای شور انقلابی در راستای تحقق این هدف بکوشند.

۹ـ در مورد اعضاء و هواداران سازمان جوانان حزب توده ایران، سازمان بهموقع خود رهنمودهای لازم را اعلام خواهد کرد.

رفقا، اعضاء و هواداران حزب!

مبارزات بحق حزب توده ایران که با بیش از چهل سال تجربه ژرف همراه است، در راستای آماجهای اساسی انقلاب پرشکوه ایران، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و بهخاطر استقرار جامعهای تهی از استثمار فرد از فرد بهرغم همه دشواریها و ناملایمات ادامه خواهد یافت. این مبارزه پیگیرانه، سرسخت و مداوم از هر رزمندهای صبر و شکیب و ایثار و از خود گذشتگی میطلبد (ایثار پایه تکامل است). سرافرازی حزب تودهایها از ایستادگی و مقاومت و رزم و پیکار دلیرانه و غرورانگیز تک تک اعضاء و هوادارانش مایه میگیرد. دستهای پر از «سپیده و جویبار» شما را که رزم و رنج میکارند تا استقلال و آزادی و عدالت درو کنند بهگرمی میفشاریم. آینده از آن ماست زیرا حق با ماست.

۲۵ مرداد ۱۳۶۲
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *