بیانیهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی بهمناسبت درگذشت نلسون ماندلا ــ ۶ دسامبر ۲۰۱۳

Print Friendly, PDF & Email

ماندلا بههنگام دستگیری در سال ۱۹۶۲، نهتنها عضو حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که در آن زمان فعالیت زیرزمینی داشت، بلکه همچنین عضو کمیتهٔ مرکزی حزب بود.

منبع: لو گران سوار  ـــ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۳

شب گذشته، میلیونها نفر از مردم آفریقای جنوبی، که اکثریت آنان از طبقهٔ کارگر و تنگدستان تشکیل میشدند، و همچنین میلیاردها نفر از مردم سراسر جهان، یک انقلابی واقعی، پرزیدنت «رولیهلاهلا ماندلا»، «پدر مادیبا»، را از دست دادند.

حزب کمونیست آفریقای جنوبی («ح.ک.آ.ج.»)، همراه با مردم آفریقای جنوبی و جهان، صمیمانهترین تسلیتهای خود را به خانم «گراکا ماچل» و تمام خانوادهٔ ماندلا بهخاطر از دست دادن رفیق ماندلا، که پرزیدنت زوما او را بهدرستی بزرگترین فرزند آفریقای جنوبی خواند، اظهار میدارد.

ما همچنین مایلیم با استفاده از این فرصت، همبستگی خود را با کنگرهٔ ملی آفریقا، سازمانی که او را پرورش داد و او نیز با احترام به آن خدمت کرد، و همچنین همکاران و رفقای او در جنبش رهاییبخشمان، اعلام نماییم.

همانگونه که «پدر مادیبا» گفته است: «این شاهها و ژنرالها نیستند که تاریخ را میسازند بلکه تودههای مردم، کارگران و دهقاناناند که سازندهٔ تاریخاند.»

درگذشت رفیق ماندلا به زندگی یکی از بزرگترین انقلابیهای سدهٔ بیستم، که برای آزادی از تمام اشکال ستم، هم در کشور خود و هم در جهان جنگید، پایان بخشید.

در بطن تودههایی که تاریخ را میسازند، مشارکت رفیق ماندلا در مبارزه برای آزادی، در تعلق و عضویت جمعی جنبش انقلابی رهاییبخش ملی ما تحت رهبری کنگرهٔ ملی آفریقا، شکل گرفته و آبدیده شده بود؛ برای همین، او عنصری تنها نبود.

در وجود رفیق ماندلا ما سربازی بیباک و دلیر، میهندوست و انترناسیونالیستی داشتیم که بر اساس گفتهٔ چهگوارا، «یک انقلابی واقعی بود که با احساس بزرگ عشق» به مردم خود، این ویژگی برجستهٔ تمام انقلابیهای اصیل مردمی، هدایت میشد.  

ماندلا بههنگام دستگیری در سال ۱۹۶۲، نهتنها عضو حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که در آن زمان فعالیت زیر زمینی داشت، بلکه همچنین عضو کمیتهٔ مرکزی حزب بود.

برای ما کمونیستهای آفریقای جنوبی، رفیق ماندلا نماد مشارکت عظیم ح.ک.آ.ج. در مبارزهٔ رهاییبخش ما خواهد بود. مشارکت کمونیستها در مبارزه برای دستیابی آفریقای جنوبی به آزادی، نظیرهای اندکی در تاریخ کشور ما دارد.

پس از آزادی از زندان در سال ۱۹۹۰ و تا واپسین لحظات زندگیش، رفیق ماندلا یکی از دوستان بزرگ و نزدیک کمونیستها باقی ماند.

درس عمدهای که ما باید از ماندلا و رهبران همنسل او بیاموزیم، تعهد آنها در وحدتی است که بر بنیاد اصول در هر یک از سازمانهای ائتلاف ما [*]، بههمان صورت که وحدت ائتلاف در مجموع خود و یکپارچگی جنبش متحد دموکراتیک تودهای بود، بنا شده است.

نسل او، برای ساختن و استحکام یکپارچگی ائتلاف ما مبارزه کرد و بنابراین ما باید خاطره رفیق «مادیبا» را با حفظ یکپارچگی ائتلافمان زنده نگهداریم.

بگذارید به کسانی که درک نمیکنند تا چه اندازه برای نگهداری یکپارچگی ائتلافمان خون جاری شده است یادآوری کنیم که نباید با بیپروایی و بهخطر انداختن یکپارچگی ائتلاف ما، میراث و خاطرهٔ کسانی چون «مادیبا» را لجنمال کنند.

«ح.ک.آ.ج.» از سیاست آشتی ملی «مادیبا» پشتیبانی کرد. اما آشتی ملی برای او هرگز بهمعنای پرهیز از پیش پا برداشتن نابرابریهای طبقاتی و دیگر نابرابریهای موجود در جامعهٔ ما نبود؛ آنچنان که برخی مایلاند آن را به ما بباورانند.

برای «مادیبا»، آشتی ملی سکویی برای ادامهٔ هدف برپا ساختن یک جامعهٔ برابریجویانهٔ رها شده از یوغ نژادپرستی، پدرسالاری و نابرابری آشکار بود.

و یک آشتی ملی واقعی هرگز در جامعهای که هنوز با نابرابریهایی مشخص میشود که در حال ژرفتر شدن است، دست یافتنی نخواهد بود.

در ستایش این رادمرد بزرگ، «ح.ک.آ.ج.» مبارزه با تمام اشکال نابرابری و همچنین مبارزه برای تحقق سوسیالیسم بهمثابه تنها راهحل سیاسی و اقتصادی برای حل مشکلات در پیش روی بشریت را افزایش میبخشد. برای «ح.ک.آ.ج.» درگذشت «مادیبا» باید به همهٔ آن آفریقای جنوبیهایی که یک آفریقای جنوبی دموکراتیک را هنوز کاملاً نپذیرفتهاند، و هنوز به این یا آن شیوه در رؤیای بازگشت دوران تسلط سفیدپوستان هستند، بخت دومی برای بازگشت به ضوابط آفریقای جنوبی دموکراتیک مبتنی بر اصل حکومت اکثریت اعطاء میکند.

همانگونه که «ح.ک.آ.ج.» میگوید: «ای مبارز راه آزادی، با آسودگی بخواب.» [**]

ــــــــــــ
[*] اتحاد سهگانهٔ ضدآپارتاید شامل کنگرهٔ ملی آفریقا، ح.ک.آ.ج. و اتحادیهٔ سندیکاهای کارگری بهنام «کوساتو».
[**] به زبان آفریکانز، زبان آفریقای جنوبی: Hamba kahle Mkhonto.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *