۲۵ واقعیت در مورد جایگاه زنان در جامعهٔ کوبا

Print Friendly, PDF & Email

برگرفته از کتاب: «کوبا ــ رسانههای عمومی و چالش بیطرفی»
نوشته: سلیم لمرانی

۱- از هنگام پیروزی انقلاب در کوبا در سال ۱۹۵۹ تاکنون، حکومت کوبا با تأسیس فدراسیون زنان کوبایی در ماه اوت سال ۱۹۶۰ توسط «ویلما اسپین»[*]، که امروز دارای بیش از چهار میلیون عضو است، آزادسازی زنان را در اولویت عمدهٔ خود قرار داده است.

۲- پیش از سال ۱۹۵۹، زنان فعال کشور فقط ۱۲ درصد جمعیت را شامل میشدند و در برابر شغلی یکسان، دستمزدی بهمراتب کمتر از مردان دریافت میکردند.

۳- اما امروز، قوانین کوبا برای کاری معادل، دریافت دستمزدی از هر لحاظ برابر را با مردان الزامی میکند.

۴- کوبا نخستین کشور در جهان بود که قرارداد حذف هر نوع تبعیض را در رابطه با زنان امضاء کرد و دومین کشوری بود که آن را بهتصویب رساند.

۵- ۱۳ نفر از  ۳۱ عضو شورای حکومتی کوبا، یعنی ۴۱/٩ درصد، زن هستند.

۶- از ۳۴ وزیر، ٨ نفر، یعنی ٢٣/۵ درصد، زن هستند.

٧- از  ٦١٢ نمایندهٔ مجلس کوبا، ٢٩٩ نفر، یعنی ۴۸/۶۶ درصد، زن هستند.

٨- کوبا از لحاظ نسبت درصد نمایندهٔ زن منتخب، در مقام سوم در جهان قرار دارد. ایالات متحده در مقام هشتادم قرار گرفته است.

٩- خانم «ماریا ماری ماچادو»، در مقام معاونت ریاست مجلس کوبا قرار دارد.

۱۰- ۴۸/۳۶ درصد از  ۱۲۶٨ نمایندهٔ مجمع شهرستانها را زنان تشکیل میدهند.

۱۱- زنان کوبایی ریاست ۱۰ مجمع از ۱۵ مجمع شهرستانها، یعنی ۶۶/۶ درصد آنها، را برعهده دارند و معاونت ریاست ۷ مجمع، یعنی ۴۶/۶ درصد آنها، بر عهدهٔ زنان است.

۱۲- هیچ قانونی در کوبا وجود ندارد که برابری مقامهای سیاسی را الزامی کند.

۱۳- از  ۱۱۵ عضو کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کوبا، ۴٩ نفر، یعنی ۴۲/۶ درصد، زن هستند.

۱۴- دبیر حزب کمونیست کوبا در ایالت هاوانا، که مهمترین ایالت کوبا است، خانم سیاهپوستی بهنام «لاسارا مرسدس لوپس آسه آ»، است، که کمتر از پنجاه سال دارد. وی همچنین معاون شورای دولتی و معاون شورای وزرا است.

۱۵- از ۱۶ رهبر سندیکاهای شهرستانها متعلق به کنفدراسیون کارگران کوبایی، ۹ نفر، یعنی ۵۶/۲۵ درصد، زن هستند.

۱۶- تقریباً ۶۰ درصد دانش جویان کوبایی را دختران تشکیل میدهند.

۱۷- از سال ۱۹۸۰ تاکنون، سطح تحصیلات زنان فعال، بهگونهای میانگین، از سطح تحصیلات مردان فعال بالاتر است.

۱۸- در کوبا، ۶۶/۴ درصد تکنیسینها و حرفهایهای کشور در سطوح متوسط و عالی (آموزگاران، پزشکان، مهندسان، پژوهشگران و غیره) از زنان تشکیل شده است.

۱۹- نرخ باروری (شمار زایمان برای یک زن) برابر با ۱/۶۹ است که پائینترین نرخ در آمریکای لاتین است.

۲۰- مادران کوبایی میتوانند حقوق کامل خود را یک ماه و نیم پیش از زایمان تا سه ماه پس از بهدنیا آمدن فرزندشان دریافت کنند. این مرخصی میتواند تا یک سال بهدرازا بکشد،که طی آن مادران میتوانند از ۶۰ درصد حقوقشان برخوردار شوند. پس از یک سال، آنان کارشان را از سر میگیرند.

۲۱- کوبا، از سال ۱۹۶۵، گویان، از سال ۱۹۹۵ و اوروگوئه، از سال ۲۰۱۲ تنها کشورهای آمریکاتی لاتین هستند که سقط جنین را قانونی کردهاند.

۲۲- نرخ مرگ و میر کودکان برابر با ۴/۶ در هزار است که پایینترین نرخ در قارهٔ آمریکا، شامل ایالات متحده و کانادا، و همچنین در جهان سوم نیز، میباشد.

۲۳- میانگین طول عمر زنان برابر با هشتاد سال است که دو سال بیشتر از میانگین طول عمر مردان است.

۲۴- سن بازنشستگی برای زنان ۶۰ سال تعیین شده است که پس از پرداخت ۳۰ سال حق بازنشستگی میتوانند از این حق برخوردار شوند. این سن برای مردان ۶۵ سال است.

۲۵- بدینسان، زنان کوبایی نقش برتری را در جامعهٔ کوبا ایفا میکنند و کاملاً در توسعهٔ کشور شرکت مینمایند.

ـــــــــــــــــــــ
[*] Vilma Espin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *