نامههای رفقای فقید ایرج اسکندری و رحیم نامور به رهبری حزب

Print Friendly, PDF & Email

۱ــ  نامه زندهیاد رفیق ایرج اسکندری

در کتاب «خاطرات سیاسی» رفیق فقید ایرج اسکندری، که بهکوشش علی دهباشی در سال ۱۳۶۸ در تهران منتشر شد، نامهای بهتاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۵ (۱۹ اسفند ۱۳۶۳) خطاب به کمیتهٔ مرکزی با امضای «ایرج اسکندری و دو عضو کمیتهٔ مرکزی» منتشر شده است. این نامه را در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۲ بهصورت ضمیمه قسمت پایانی مصاحبه با آقای فرجاد منتشر کردیم. اینک آن را بهشکل مستقل در اختیار خوانندگان «مهر» قرار میدهیم.

برای دیدن نامهٔ رفیق اسکندری اینجا را کلیک کنید.

۲ــ نامه زندهیاد رفیق رحیم نامور

رفیق فقید رحیم نامور در ۱۹ مهر ۱۳۶۵ نامهای به «هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران» نوشت که پس از مرگ وی بهصورت علنی منتشر شد. قسمتهایی از این نامه را در بخشهای اول و دوم «آنچه در حزب گذشت» (۴ و ۲۸ شهریور ۱۳۹۲) منتشر کردیم. اینک متن کامل نامه را در اختیار خوانندگان «مهر» قرار میدهیم.

برای دیدن نامهٔ رفیق نامور اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *