مبارزه کارگران زحمتکش معدن چادرملو تا دستیابی به خواسته هایشان ادامه خواهد یافت

Print Friendly, PDF & Email

کارفرماها، اداره کار و پلیس امنیت منطقه یزد و اردکان در اتحادی شوم علیه ۲۲۰۰ نفر از کارگران محروم و زحمتکش معدن چادرملو، پس از ماهها شکست در تطمیع و تفرقهاندازی بین اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی، در چند هفته گذشته با تهدید و سرکوب و بازداشت اعضای هیأت مدیره و برخی از نمایندگان کارگران، سرانجام با گروگانگیری دبیر انجمن و مشروط کردن آزادی وی به دست کشیدن کارگران از تحصن، پایان اعتصاب و بازگشتشان به کار در معدن، موقتاً کارگران را به عقبنشینی و قطع اعتصاب وادار کردند. آقای بهرام حسنینژاد، دبیر انجمن، که آخرین نفری بود که روز پنجشنبه ۱۷ بهمن با قرار کفالت از زندان آزاد شد، حق ورود به معدن و تماس با اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی و نمایندگان کارگران را نداشته و وادار به ترک استان یزد شده است.

بنا بر مصاحبهٔ آقای بهرام حسنینژاد با ایسنا، انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو (آسفالت طوس) که در اسفندماه ۹۱ بهطور کاملاً قانونی تشکیل شده بود، بهتدریج خواستههای چندین ساله و معوق کارگران را که تاکنون به آنها توجهی نشده بود با کارفرما (شرکت آسفالت طوس) مطرح کرد. کارفرما ابتدا در صدد برآمد تا با تطمیع اعضای صنف، در میان آنها تفرقه بیندازد. ولی پس از ناامیدی از این کار در صدد تهدید آنها برآمد، که در این کار نیز موفق نشد و با سد محکم اعضای انجمن مواجه گردید. کارفرما سپس سعی کرد از طریق اداره کار و شورای تأمین به خواستههای خود برسد و با پروندهسازی علیه اعضای انجمن، انجمن را دچار تفرقه کند که اینبار نیز شکست خورد. سرانجام کارفرما با همکاری پلیس امنیت با پروندهسازی علیه دبیر انجمن، وی را بهطور غیرقانونی از کار اخراج کرد، که اداره کار نیز در اقدامی کاملاً  هماهنگ، حکم به اخراج دبیر انجمن داد، ولی حکم را قابل اعتراض اعلام کرد. همزمان، کارفرما بخشی از حق کارگران را که در گذشته مجبور به قبول و پرداخت آنها شده بود، پس گرفت و بهطور همزمان از ورود دبیر انجمن به محل کار جلوگیری کرد.

در اینجا بود که کارگران غیور و شجاع معدن، هنگامی که با بیاعتنایی کارفرما و ادارهٔ کار به خواستههای بهحق خود از جمله درخواست بازگشت بهکار دبیر انجمن روبرو شدند، در غیاب دبیر انجمن که در استان حضور نداشت، و با هدف استیفای حقوق معوقهٔ خود که کارفرما در شورای تأمین قول پرداخت آنها را داده بود، دست به اعتصاب زدند.

همکاری پلیس امنیت با کارفرما

مدیریت شرکت آسفالت طوس پس از عدم موفقیت در جلوگیری از اعتصاب کارگران، در اقدامی هماهنگ با مدیریت مجتمع چادرملو و با همکاری پلیس امنیت دست بهکار شدند و با اتهام حاضر و آماده «اخلال در امنیت» اعضای هیأت مدیره و برخی از نمایندگان کارگری را احضار و بازداشت کردند که تعداد دستگیر شدهها به ۲۸ نفر رسید.

در واقع پلیس امنیت در همکاری کامل با کارفرماهای معدن چادرملو، ضمن دستگیری اعضای هیأت مدیره و دبیر انجمن، دست به گروگانگیری زد و با تهدید به اخراج و دادگاه و حبس دستگیرشدهها، کارگران اعتصابی را بر سر دوراهی قرارداد: یا ادامه اعتصاب و تداوم بازداشت اعضای هیأت مدیره و دبیر انجمن صنفی، یا آزادی آنها و شکستن اعتصاب و دست کشیدن از خواستههای صنفی که در زمان اعتصاب خواستار آنها شده بودند.

سرانجام این حیلهٔ شناخته شده که با هماهنگی کامل کارفرما، پلیس امنیت و ادارهٔ کار به اجرا گذاشته میشود و صدها بار برای درهم شکستن اعتصابات کارگری در نقاط مختلف کشور از آن استفاده شده است، توسط پلیس امنیت به اجرا گذاشته شد و ظرف ۲۴ ساعت تمامی اعضای این انجمن صنفی قانونی، بهطور کاملاً غیرقانونی بازداشت و زندانی شدند.

همزمان، ایادی کارفرما در پلیس امنیت و نهادهای دیگر بهکار افتادند و با تمام قوا شروع به تفرقهافکنی در میان کارگران و بازداشتیها کردند. آنها با تمام قوا و با توسل به شیوههای غیراخلاقی از قبیل توسل به اعتقادات مذهبی خانوادههای بازداشتیها، تلاش کردند تا اعضای انجمن را در مقابل دبیر انجمن قرار دهند.

از روز شنبه ۱۹ بهمنماه، کارگران به سر کار خود بازگشتهاند و جسته و گریخته شنیده میشود که تعهداتی نیز از برخی از بازداشتیها گرفته شده است.

کارگران چادرملو بیدارند و برای خواستههای خود میرزمند

اما خواستههای کارگران چیزی نیست که فراموش شود. معدنکاران از محرومترین کارگران دنیا هستند که کارشان جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشود. بهویژه کارگران معدن چادرملو و گل گهر که در دل کویر و دور از خانوادههای خود و در شرایط بسیار سخت و طاقتفرسای روحی بهسر میبرند. کارگران زحمتکش معدن چادرملو بیدارند و برای خواستههای قانونی خود میرزمند و تا بهدست آوردن خواستههای خود از پا نخواهند نشست.   

روزشمار مبارزات کارگران معدن چادرملو

۱۷ بهمن ۹۲

آزادی دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو

«دبیر انجمن صنفی، آقای حسنینژاد که در جریانات اعتراضآمیز کارگران چادرملو توسط مراجع امنیتی شهرستان اردکان دستگیر شده بود دیروز ۱۶ بهمنماه بعد از یک هفته دستگیری آزاد شد. لازم به ذکر است کارگران در تجمعات اعتراضآمیز خود به اخراج دبیر انجمن صنفی، شعار حرف ما یک کلام، حسنینژاد والسلام  سر میدادند و حمایت خود را از آقای حسنینژاد اعلام کردند. امیدواریم هرچه زودتر آقای حسنینژاد از اتهامات وارد شده تبرئه و به معدن چادرملو بازگردد و به فعالیت کاری خود ادامه دهد.» ( وب سایت انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ـ آسفالت طوس )

۱۴ بهمن ۱۳۹۲

«آزادی کارگران دستگیر شده معدن چادرملو

«کارگران بازداشتی معدن چادرملو که بهتدریج از روز چهارشنبه (۹ بهمنماه) تا شنبه به پلیس امنیت اردکان احضار و سپس بازداشت شده بودند، عصر امروز (۱۴ بهمن) آزاد شدند، اما دبیر انجمن صنفی آقای حسنینژاد که کارگران در اعتراض به اخراج او و قولهای عملی نشده توسط مسؤولین دست از کار کشیده بودند، همچنان در بازداشت بهسر میبرد.

«عصر امروز بیش از ۲۰۰۰ نفر کارگر استقبال باشکوهی از کارگران آزاد شده در هنگام ورود به معدن چادرملو انجام دادند و خواهان اجرایی شدن خواستههای قانونی و بازگشت دبیر انجمن صنفی هستند. گفتنی است کارگران با سر دادن شعارهایی مانند کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد فریاد الله اکبر و … حمایت خود را از انجمن اعلام کردند. همچنین همزمان با آزادی افراد دستگیرشده، کارگرانی که یک هفته دست به اعتصاب زده بودند به محل کار خود بازگشتند. در پایان از حمایت کارگران فهیم و زحمتکش از انجمن صنفی، تشکر و قدردانی میشود.» (همان منبع)

۱۴ بهمن ۱۳۹۲

«حمایت آقای جوکار، نمایندهٔ یزد از کارگران معترض چادرملو

«همزمان با بازداشت ۸ کارگر دیگر طی سه روز گذشته و رسیدن شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ۲۸ نفر، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی از بازداشت گسترده کارگران این معدن انتقاد کرد.

«محمد صالح جوکار با انتقاد از مسؤولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان، از بیاطلاعی نمایندگان مجلس از دلیل بازداشت کارگران معدن چادرملو خبر داد و به ایلنا گفت: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است. وی ادامه داد: مطالبات کارگران معترض باید بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواستههایشان پاسخ داده شود یا باید آنها را اقناع کرد؛ راه دیگری وجود ندارد. جوکار تصریح کرد: رضایت کارگران از شرایط کار و انگیزه آنها برای ادامه تولید مهم است و اگر مدیران واحد تولیدی به زور و اجبار متوسل شوند، بازده کاری کارگران به تناسب پایین میآید. این نماینده مجلس نهم در ادامه با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو، گفت: کار در معادن سخت و طاقت فرساست و کارگران معادن فشار زیادی متحمل میشوند، بنابراین باید به خواستههای صنفی آنها رسیدگی کرد. وی در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسؤولان نهادهای دولتی و نظارتی شهرستان اردکان، عنوان کرد: مسؤولان باید توجه بیشتری به مطالبات کارگران معدن چادرملو داشته باشند تا خدای نکرده به زدوبند با کارفرما متهم نشوند.

«جوکار ادامه داد: کارگر و کارفرما باید در کنار یکدیگر قرار داشته باشند و اگر کارفرما در نقش ارباب و کارگر در نقش رعیت ظاهر شود، کارگران و در نهایت تولید به شدت ضربه میبینند.

«نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اعتراض کارگران به اخراج بهرام حسنینژاد، دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو)، اظهار داشت: شرایط قراردادهای کاری کارگران، امنیت شغلی آنها را تضمین نمیکند. در برخی موارد دیده شده است که با کارگری قرارداد ۷ روزه بستهاند. برخی از کارفرمایان بدون توجه به روح قانون با کارگران برخوردهای سخت و تنشآمیز میکنند.» (همان منبع)

۱۲ بهمن ۱۳۹۲

«دستگیری ۲ نفر دیگر از کارگران در جریانات اعتصاب مسالمتآمیز

«امروز شنبه ۱۲ بهمنماه با خبر شدیم ۲ نفر دیگر از کارگران اعتراض کننده، توسط مراجع امنیتی شهرستان اردکان دستگیر شدند و تعداد دستگیرشدگان معدن چادرملو به بیش از ۲۵ نفر رسید. همچنین جلسهای در دادگاه شهرستان اردکان یزد برای کارگران دستگیر شده برگزار شده است و تعدادی از خانوادههای کارگران و تعدادی دیگر ازکارگران معدن چادرملو در جلوی دادگاه تجمع کردند. آیا با دستگیری کارگران، اعتصاب به پایان میرسد و فریاد پر درد کارگران خاموش میشود؟ مسؤولین کجا هستند تا به حرفهای منطقی و قانونی کارگران گوش دهند و به خواستههای آنها رسیدگی کنند؟ به کدامین جرم و گناه کارگران باید در مراجع قضایی جوابگو باشند؟ آیا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواستههایی که طی ۱۷ سال انجام نشده خلاف قانون هست؟ چرا نهادهای دولتی طی این ۱۷ سال به شرکت پیمانکار، آسفالت طوس نظارت نداشتهاند و گذاشتند کاسه صبر کارگران لبریز شده و بزرگترین معدن سنگ آهن کشور دچار آشفتگی و تولید آن متوقف شود؟ مسؤولین باید پاسخگوی این سؤالات و صدها سؤال دیگر که برای کارگران بیجواب هست باشند.» (همان منبع)

۱۱ بهمن ۱۳۹۲

«دستگیری رئیس و دبیر انجمن صنفی توسط مراجع امنیتی

«امروز جمعه ۱۱ بهمنماه با خبر شدیم در جریانات اعتراضآمیز کارگران و اعتصاب آنها در معدن چادرملو رئیس انجمن صنفی آقای حسین جنائی و دبیر انجمن آقای بهرام حسنینژاد توسط مراجع امنیتی شهرستان اردکان دستگیر شدند. به گفته کارگران تا برآورده نشدن خواستههای قانونی و آزاد نشدن کارگران دستگیر شده، حاضر به بازگشت سر کار نیستند.

«امیدواریم مسؤولین صدای کارگران مظلوم را شنیده و به خواستههای آنها رسیدگی کنند.» (همان منبع)

۱۱ بهمن ۱۳۹۲

«فرماندار اردکان: بازداشت بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکایت کارفرما

«فرماندار اردکان اعلام کرد احضار و بازداشت بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکایت کارفرما صورت گرفته است.

«احمد کمالی با انتقاد از اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، به ایلنا گفت: مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این کارگران روزگذشته (چهارشنبه ۹ بهمنماه) توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند. وی ادامه داد: تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت میگیرد که نمیدانم چه سودی از اقدامات خود میبرند. این در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسؤولان دولتی بیشتر است. تا زمانیکه مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحریک کارگران به اعتصاب شیوه درستی برای بیان اعتراض نیست. وی افزود: رفع مشکلات کارگران معدن چادرملو در اولویت کاری فرمانداری قرار دارد ولی حرکت آنها در ریل غیرقانونی نه به سود خودشان است و نه به سود کشور. بهتر است از مجرای قانونی عمل کنند و دولت هم حامی آنها خواهد بود. ۵ مصوبه از ۶ مصوبه اخیر شورای تأمین شهرستان اردکان به کارگران معدن چادرملو اختصاص داشته است و بیانگر توجه ویژه مسؤولان دولت به مطالبات آنهاست.

«این مقام دولتی در خصوص تأیید حکم اخراج «بهرام حسنینژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار معدن چادرملو) توسط هیأت تشخیص اداره کار اردکان، گفت: آقای حسنینژاد در اعتراض به حکم اخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکایت کرده که این نهاد دولتی اخراج او را تأیید کرده است. وی میتواند از نهادهای بالادستی همچون اداره کار استان یزد یا وزارت کار اقدام کند اما توقف تولید در یک مجموعه ۳ هزار نفری به دلیل اخراج وی قابل قبول نیست.

«وی در ادامه بیان کرد: هر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار میکنند اما هر جا به نفع آنان نیست اعتراضشان را از راههای غیرقانونی دنبال میکنند. فرماندار اردکان در پایان در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسؤولان دولتی این شهرستان، اظهار داشت: اگر دولت جایی تخطی کرده باید پاسخگو باشد. قانون به مسؤولان دولتی اجازه تخلف نمیدهد و هیچیک از نهادهای دولتی برای جلب نظر کارفرما حق کارگران را ضایع نمیکند چرا که امری غیراخلاقی و به دور از وظیفه کاری است.

«در همین رابطه، یکی از نمایندگان کارگران به ایلنا گفت: ۲۰ کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند. وی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقایان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شیخی»، «مسلم غنیزاده»، «بهرام حسنینژاد» و «احمدپور جنائی» در میان بازداشتیها قرار دارند. وی افزود: چهار نفر دیگر از کارگران با نامهای «رامین حیدر جان»، «بهزاد طالبپور»، «محمود دهقان» و «احمد نصیرپور» نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شدهاند. این نماینده کارگری تصریح کرد: دور جدید اعتراضات صنفی حدود ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تأیید حکم اخراج آقای حسنینژاد توسط هیأت تشخیص اداره کار اردکان از روز سه شنبه (۸ بهمن ماه) آغاز شده است که امروز هم (پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه) ادامه دارد و کارگران برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدهاند.» (همان منبع)

پیشینهٔ اعتراضات چادرملو

در تاریخ ۶ آذرماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه میخواندند و همچنین اخراج «بهرام حسنینژاد» دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. شورای تأمین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ۱۱ آذرماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواستههای صنفی کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقهبندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیماندهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمهشان در نهایت توسط شورای تأمین اردکان پذیرفته شد؛ هر چند طرح طبقهبندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییری نیابد.

همچنین در جلسه شورای تأمین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تأمین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذرماه، حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنینژاد در تمام شیفتها دست از کار کشیدند. کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنینژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تأمین ندارد.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچیک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است. گفتنی است قرارداد آقای حسنینژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است. همچنین برای صدور حکم اخراج آقای حسنینژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است.

کارگران معدن چادرملو در نهایت با وعده مسؤولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفیشان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات صنفی از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفیشان مجددا به کار خود بازگشتند.

حکم اخراج آقای حسنینژاد نهایتا روز یکشنبه هفته جاری (۶ بهمن ماه) از سوی هیأت تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که منجر به آغاز دور جدید اعتراضات صنفی کارگران شده است. ( منبع: خبرگزاری کار ایران، ایلنا)

۱۰ بهمن ۱۳۹۲

«احضار دبیر و رئیس انجمن به مراجع امنیتی

«امروز پنج شنبه ۱۰ بهمنماه در آخرین اتفاقات رخ داده در معدن چادرملو،  ساعت ۱۹ رئیس انجمن صنفی شرکت آسفالت طوس آقای حسین جنائی و دبیر انجمن آقای بهرام حسنینژاد به مراجع امنیتی احضار شدند.» (وبسایت انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو)

 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲

«دستگیری ۴ کارگر دیگر در پی اعتصاب کارگران، توسط مراجع امنیتی

«صبح امروز پنج شنبه ۱۰ بهمنماه ۴ نفر کارگر دیگر توسط مراجع امنیتی شهرستان اردکان  دستگیر شدند. سپس این ۴ نفر را تا صبح شنبه به صورت موقت آزاد کردند و از آنها خواسته شد تا شنبه خود را مجددا به مراجع امنیتی معرفی کنند. لازم به ذکر است دبیر انجمن آقای حسنینژاد و یکی از نمایندههای کارگری آقای زندش هم شنبه باید خود را معرفی نمایند. همچنین این افراد تا اطلاع ثانوی توسط مراجع امنیتی ممنوعالورود به معدن چادرملو هستند. کارگران بیادعای شرکت آسفالت طوس بعد از ۱۷ سال خواستار احقاق حق قانونی خود شدند و به دلیل بینتیجه بودن مذاکرات دست به اعتصاب زدند.

«اکنون این سوالات در ذهن کارگران نقش بسته است: آیا اعتراض کارگران به خواستههای قانونی و مشروع جرم است؟

«آیا دستگیری نمایندههای کارگران مظلوم که چیزی جز برآورده شدن خواستههای قانونی ندارند صحیح و قانونی هست؟

«آیا ایجاد جوی ملتهب و پرتنش میان کارگران صحیح هست؟ مسؤولین باید پاسخگوی این سوالات باشند.» (همان منبع)

۱۰ بهمن ۱۳۹۲

«دستگیری کارگران چادرملو توسط مراجع امنیتی شهرستان اردکان

«در پی اعتراضات چند روز گذشته، کارگران شرکت آسفالت طوس معدن چادرملو یزد که خواستار بازگشت دبیر اخراج شده انجمن صنفی کارگران و احقاق حق ضایع شده در طی ۱۷ سال گذشته تاکنون بودند، تعداد ۲۱ نفر از کارگران این معدن توسط مراجع امنیتی شهرستان اردکان احضار و دستگیر شدند.» (همان منبع)

۹ بهمن ۱۳۹۲

«احضار اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی توسط مراجع امنیتی

«بهدنبال اعتصاب کارگران، امروز صبح چهارشنبه ۹ بهمنماه، مراجع امنیتی به معدن چادرملو آمدند و اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی و چندین تن از نمایندههای کارگران را احضار کردند.» (همان منبع)

مصاحبه دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو (آسفالت طوس)

۲۸ شهریور ۱۳۹۲

خبرگزاری ایسنا

مجتمع معدنی چادرملو، یکی از بزرگترن معادن سنگ آهن کشور است که کارگران زیادی نیز در بخشهای مختلف این معدن به صورت مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر پیمانکاران مشغول فعالیت هستند. کارگران فعال در شرکت آسفالت توس یکی از بزرگترین پیمانکاران این مجموعه، از شرایط کاری راضی نبوده و خواستار نظارت مدیریت مجتمع بر فعالیت پیمانکاران و رعایت قوانین کار از سوی آنها هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه یزد، انعقاد قرارداد با در نظرگرفتن شرایط و خواستههای اعلام شده از سوی کارگران به نمایندگان شرکت پیمانکار که براساس اولویت و نیاز کارگران تدوین شده است، اولین خواسته این کارگران است.

بهرام حسنینژاد، دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس در گفتوگو با خبرنگار ایسنای منطقه یزد با اشاره به مشکلات کارگران و گلایه آنان از مسؤولان مربوطه از جمله شرکت پیمانکار و مدیر مجتمع چادرملوی یزد، افزود: مهلت دو ماهه برای حل مشکلات و اجرای درخواستهای کارگران تعیین شده بود که این مدت سرآمده و هیچ اقدامی انجام نشده است.

وی افزود: انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در اسفندماه سال گذشته با دریافت مجوزهای لازم و عضوگیری و برگزاری انتخابات فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. اولین اقدام، حذف قراردادهای سفید امضاء بود که طی ۱۸ سال در این معدن از سوی پیمانکاران اجرا میشد در حالیکه خلاف قانون بود؛ در ابتدا با برخوردهایی از جمله اخراج کارگران همراه شد اما سرانجام به نتیجه رسید.

حسنینژاد، دیگر اقدام این انجمن را یکسانسازی قرارداد و ساعت کار در معدن اعلام کرد که جلوی ظلم به کارگران را گرفته است و افزود: فعالیت پیمانکاران متعدد و خرده کار همکار با پیمانکاران اصلی نیز از معضلات اصلی کارگران بود که منجر به بروز هر گونه رفتار با کارگران میشد که درنتیجه این امر، موضوع انعقاد قرارداد مستقیم کارگران با پیمانکار اصلی برای انعقاد قراردادهای جدید را پیشنهاد دادیم.

وی ادامه داد: کارفرما ملزم به نظارت بر عملکرد پیمانکاران و الزام آنها به رعایت قوانین کار است و ما به عنوان کارگران همکار با شرکت پیمانکار این خواسته را از مسؤولان معدن چادرملو داریم.

حسنینژاد گفت: خواستههای کارگران بر اساس اولویتبندی به نماینده شرکت پیمانکار در اردیبهشتماه سال جاری ارائه شد و پیرو آن هم جلساتی برگزار شد که نمایندگان و کارشناسان شرکت پیمانکار این خواستهها را بهحق دانسته و مهلت دو ماهه را برای تحقق آن از کارگران خواستند.

این نماینده کارگران شرکت چادرملو، افزود: بهمنظور جلوگیری از وقفه در انجام فعالیت شرکت و همکاری کارگران، موفق به امضای قرارداد شدیم تا موارد نیز ظرف مهلت تعیین شده به اجرا درآید اما با گذشت زمان و اتمام مهلت، حتی سادهترین بند آن که شامل تحویل قرارداد به کارگران بوده هنوز اجرایی نشده است.

وی از جمله بندهای مهم پیشنهادی ازسوی انجمن صنفی کارگران را افزایش مدت مرخصی ماهانه کارگران از ۶ روز به ۱۰ روز بر اساس قانون اعلام کرد و افزود: همچنین از مسؤولان شرکت پیمانکار خواستیم که طبقهبندی مشاغل که بهصورت مخدوش اجرا شده بود، مجددا اجرا شود و پایه حقوق کارگران معدن نیز که در مقایسه با سایر استانهای کشور کمتر است، افزایش یابد.

اختصاص پاداش تولید به عنوان پشتوانه بازنشستگی و همچنین پرداخت این پاداش به افراد تازه استخدام شده دیگر خواسته کارگران است که از سوی «حسنینژاد» بهعنوان خواستههای بهحق آنان مطرح شده است.

به گفته وی در حال حاضر حق پاداش تولید کارگران تازه استخدام شده تا دو سال قطع است و در ادامه نیز بهصورت درصدی پرداخت میشود در حالی که این موضوع غیرقانونی است و کارگران تنها باید سه ماه آزمایشی فعالیت کنند و بعد از آن باید از تمامی حقوق و مزایا برخوردار باشند.

وی، دیگر خواسته کارگران را اختصاص قانون مشاغل سخت و زیانآور به کارگران عنوان کرد که طی ۱۸ سال فعالیت این معدن هنوز برای هیچیک از کارگران اجرا نشده است.

حسنینژاد افزود: کارگران با وجود مشکلات با تعامل، قرارداد را با وساطت مدیریت مجتمع و حراست قبول کردند تا خواستههای آنها عملی شود اما ظاهراً طی جلسه اخیری که با نمایندگان پیمانکار برگزار شد نیز پاسخ روشن به مشکلات کارگران داده نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *