به تراژدی اوکراین پایان دهید!

Print Friendly, PDF & Email

بیانیهٔ صدر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
چهارشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۱۴

حزب کمونیست فدراسیون روسیه با نگرانی خطر پدیدارشدن شدن تراژدی در کشور برادر اوکراین را دنبال میکند. آنچه رخ داد یک کودتا بر علیه دولت است. برای درهم شکستن سیستم قدرت، خشونت به کار گرفته شد. کشور غرق در هرج و مرج است.

شعلهٔ اختلاف در خانهٔ  همسایگان ما توسط وارثان نوچههای فاشیسم، باندرا، به تحریک سرویسهای ویژهٔ آمریکایی و سیاستمداران اروپایی مشتعل شد. طاعون قهوهای و نارنجی دوباره به مرزهای روسیه نزدیک شده است.  رادای عالی قانونی را لغو کرده است که حداقل تضمینها را برای کاربرد زبان روسی در مناطق روسزبان اوکراین تأمین میکرد.

علیه حزب کمونیست و نمایندگان «حزب مناطق» در رادای عالی و  پلیسهایی  که به سوگند خود وفادارند خشونت بهکار برده میشود. اموال  حزب کمونیست اوکراین تحت غارت و چپاولاند  و حزب کمونیست در چند منطقه ممنوع اعلام شده است.

حافظهٔ تاریخی مورد تجاوز قرار گرفته است. مجسمههای یادبود سربازان شوروی که در آزاد سازی اوکراین از چنگ اشغال فاشیستی کشته شدند در همه جا نابود میشوند. با پایین آوردن مجسمههای یادبود با لنین، اراذل و اوباش نهتنها میراث های تاریخی را از بین میبرند ، بلکه  به نمادهای استقلال اوکراین نیز تجاوز میکنند زیرا  این لنین بود که فرمان ایجاد جمهوری اوکراین را امضا کرد.
 
در عین حال، یکی از علل اصلی این بحران بزرگ نارضایتی عمیق مردم از سیاست یانوکوویچ است که از منافع معدودی از  الیگارشی حمایت می کرد، از  حکومت درست بر کشور باز ماند، و  در لحظهٔ خطر قدرت را بزدلانه واگذار نمود.  گروه حاکم فقط به فکر  حسابهای خود در بانک های غربی و خارج از کشور بود. این امر رهبری اوکراین را بهویژه در برابر تهدید و باجخواهیهای غزب آسیبپذیر کرد. نتیجهٔ این سیاست بزدلانهٔ رئیس دولت، فلج نهادهای اعمال قانون و خیانت نخبگان سیاسی بود که در  انجام تعهدات خود بر اساس قانون اساسی شکست خوردند.
 
از آنجا که احساسات مردم معترض خصلت طبقاتی پیدا نکرد، از آنها در درگیری میان دو گروه بزرگ کاسبکار سوءاستفاده شد. گروهی که ملیگراهای هوادار غرب و نیروهای راستگرای افراطی را متحد کرده بود بر اوضاع مسلط شد و از نارضایی عمومی در جهت انجام یک کودتا علیه دولت استفاده نمود. اکنون ملیگرایان افراطی بهشکلی فزاینده دستور کار  کشور را تنظیم میکنند. اما در آینده آنها ناچار خواهند شد برای بازپرداخت دین خود از بابت حمایتهای غرب، بیش از پیش سیاست ضدمردمی کاهش هزینههای عمومی را دنبال کنند.
 
کودتا در قالب برنامهٔ آمریکایی انقلابهای شبهمردمی که در یوگسلاوی، گرجستان، لیبی، و در سال ۲۰۰۴ در اوکراین، آزمایش شده بود، بهپیش برده شد. ایالات متحده این واقعیت را کتمان نمیکند که طی ده سال پس از زمان طرح «میدان ۱» تاکنون، میلیاردها دلار در حمایت از نیروهای ضد روسیسرمایه گذاری کرده است. واحدهای جنگجویان کاملاً  آموزش دیده در طرح «میدان ـ ۲» بهکار گرفته شدند.
 
هدف از ترور سیاسی و اجتماعی علیه  اکثریت مردم، جلوگیری از زنده شدن اتحاد صدسالهٔ روسیه، اوکراین، بلاروس و دیگر کشورهایی است که در گذشته بخشی از یک کشور واحد بودند. طرحهایی برای انتصاب یک رئيس جمهور طرفدار غرب در دل هرج و مرج حاکم بر کشور وجود دارد. شکی نیست که هرگونه انتخابات زودهنگام در وضعیت رشدیابندهٔ ترور اخلاقی و فیزیکی به تقلب منجر خواهد شد.
 
کشاندن اوکراین به اتحادیهٔ اروپا بدان معنی است که وضعیت بیطرفی خود را متوقف کند. نیروی دریایی روسیه تحت فشار قرار خواهد گرفت تا از کریمه خارج شود. موشکهای آمریکایی در مرزهای کشور ما مستقر خواهند شد. هدف اصلی عروسکگردانان خارجی، ایجاد یک اوکراین مرفه و دموکراتیک نیست، بلکه بهچنگ آوردن بازارهای آن و دهنه زدن به آن برای بستن آن به درشکهٔ ناتو، همانند گرجستان و کشورهای بالتیک است. یک چنین سیاستی ناگزیر به فروپاشی اقتصاد اوکراین و جریان یافتن پناهندگان بهسمت روسیه خواهد انجامید.
 
در صورت دخالت آشکار غرب در امور داخلی اوکراین، روسیه نمیتواند خونسردانه ناظر شکلگیری یک رژیم نئونازی، روس ستیز، و ضد یهود در مرزهای خود باشد. رهبری روسیه برای جلوگیری از لغزیدن اوکراین به یک جنگ داخلی و احتراز از یک دیکتاتوری ضدمردمی در اوکراین، ابزارهای لازم را دارد. اگر از این فرصتها غفلت شود، مسؤولیت فاجعه در اوکراین بهعهدۀ  مقامات روسیه خواهد بود.
 
حزب کمونیست فدراسیون روسیه معتقد است که روسیه نمیتواند مشروعیت  گروهی را بهرسمیت بشناسد که  قدرت را در اوکراین بهزور و در نتیجۀ یک کودتای خونین غصب کرده است. فدراسیون روسیه نباید مشروعیت هرگونه تصمیم آتی نیروهایی را بهرسمیت بشناسد که  قدرت را غصب کردهاند. همچنین  نباید قوانینی را که  تحت فشار توسط مجلس عالی بهتصویب میرسند بهرسمیت بشناسد. روسیه با قاطعیت از قدرت مشروع در سوریه پشتیبانی کرده است. در مورد حوادث اوکراین نیز باید همینطور قاطع عمل کند.
 
ما مصرانه تشکیل اجلاس وسیع شورای امنیت روسیه را با حضور رهبران احزاب پارلمانی فرا میخوانیم  تا در آن یک بستۀ سیاسی، اقتصادی و دیگر اقدامات برای حفاظت از منافع کشورمان تهیه شود. بهطور خاص، ما باید ضمانتهای لازم را برای دفاع از حقوق شهروندان روسی و جمعیت روسزبان اوکراین تأمین کنیم و از اعمال تبعیض علیه زبان روسی در آن کشور جلوگیری نماییم.
 
ما از رئیس جمهور روسیه میخواهیم که بیانیهای رسمی در مورد وضعیت در اوکراین صادر کند و هشدار دهد که طرف روسی حق  آزادی عمل در دفاع از منافع خود را محفوظ میدارد. دلایل کافی برای محکوم کردن واسطههای بینالمللی که پوشش سیاسی برای یک کودتای دولتی را فراهم کردند وجود دارد.
 
آنچه مورد نیاز است، یک رویکرد متعادل و واقعبینانه به مسألهٔ اعطای کمکهای مالی به اوکراین است. لازم است درمورد تحریم تجاری ـ اقتصادی و اعمال دیگر تحریمها علیه گروههای الیگارشی حاکم که به جابهجایی خشونتآمیز قدرت در کیف یاری رساندند تدابیری اندیشیده شود.

روسیه باید از مقاومت مردمی و خود سازماندهی توده ها در حفاظت از امنیت فردی و اجتماعی خود در برخی از مناطق جنوب شرقی، به ویژه در کریمه و سواستوپول، پشتیبانی کند. چنانچه اجازه داده شود که جنبش مردمی به شکست کشیده شود، در این صورت  به منافع و اعتبار روسیه ضربهٔ جبران ناپذیری وارد خواهد شد.
 
از آنجا که رسانههای کلیدی اوکراین بهدست نیروهای طرفدار غرب افتاده است، رسانههای روسی باید بیش از گذشته مردم کشور برادر را، با انعکاس تصاویر عینی از وقایع، از نیات واقعی نیروهایی که قدرت را غصب  کردهاند و عواقب درازمدت اعمال آنها، مطلع سازد. برجسته کردن حقایق دخالت مستقیم سیاستمداران غربی و سرویسهای ویژه در سازماندهی کودتا در اوکراین دارای نهایت اهمیت است.

این وضعیت پشتیبانی نیرومند  نیروهای سیاسی و گروههای غیردولتی را که از دوستی تاریخی میان خلقهای ما دفاع میکنند میطلبد. باید به تمام ابتکارات هدفمند برای حمایت از هموطنانمان در اوکراین، و ابتکارات مناطق روسیه در جهت تقویت همکاریهای دو جانبه، چراغ سبز داده شود.

ما باید مشکلات پناهندگان سیاسی از اوکراین، سیاستمداران آن و چهرههای مردمی و اعضای نهادهای قانونی را که برای فرار از آزار و اذیت افراطیها پناهگاهی در روسیه میجویند برطرف کنیم.

روسیه باید قاطعانه حذف و نابودی گستردۀ بناهای تاریخی مربوط به رزمندگان آزادیبخشی که طاعون فاشیستی را نابود کردند، و یادبودهایی با شکوه از تاریخ مشترکمان هستند، را محکوم کند.

اگر رهبری روسیه نتواند به حوادث اوکراین واکنش نشان دهد و یا فاقد ارادهٔ لازم باشد،  آنگاه به قربانی بعدی تبدیل خواهد شد. غرب از پیش نیروها و ابزار لازم را برای آن تدارک میبیند و «ستون پنجم» از هماکنون  در داخل روسیه تشکیل شده است.

ما همهٔ نیروهای وظیفهشناس و میهندوست روسیه را به اتحاد و نشان دادن همبستگی برادرانه با مردم اوکراین فرا میخوانیم.

 صدر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
گنادی زیوگانف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *