هشدار مسکو به الجزایر

Print Friendly, PDF & Email

رسانههای آمریکا حضور تکآوران آمریکایی را در جنوب تونس تأیید میکنند؛ مسکو به الجزایر هشدار میدهد. سرگئی لاورف، وزیر امور خارجهٔ روسیه، الجزایر را از شکل گرفتن یک توطئهٔ گسترده علیه آن کشور آگاه میکند.

نوشته. ایکرام قیووآ
منبع: http://www.lexpression dz.com
۱۴ مارس ۲۰۱۴

چند روز پیش، سرگئی لاورف، که در حال بازدیدی برق آسا از کشور تونس بود، اظهار داشت که «کشورهای بیگانه» میخواهند با اجرا کردن یک بهاصطلاح بهار عربی، کشور الجزایر را به خاک وخون بکشانند. او بدون اینکه نامی از کشورهای مذکور ببرد، افزود که این کشورها «چندین جبهه در مرزهای الجزایر، یعنی در لیبی، تونس و مالی گشودهاند.» آقای لاورف بار دیگر پشتیبانی روسیه را، که متحد سنتی الجزایر است، از این کشور اعلام کرد. رئیس دیپلماسی روسیه طی بازدید خود از تونس پرده از این مطلب برداشت که الجزایر آماج عاملان و توطئهگرانی شده است که تلاش میکنند واپسین پرده از نمایش بهاصطلاح بهار عربی را بنویسند. بههمین دلیل، او به مقامات الجزایر در مورد مسببین آنچه که «بهار عربی» نامیده میشود، هشدار داد.  

وزیر امور خارجهٔ روسیه مستقیماً کشورهایی را که منشأ دگرگونیهای عمدی رخ داده در تونس، لیبی و مالی بودهاند و بزرگترین خطرها را علیه الجزیره تشکیل میدهند، متهم کرد. او چنین ارزیابی کرد که توطئهگران نظم نوین جهانی برنامههای خود را بر اساس یک سیاست تأثیرگذاری با تکیه بر روی اقلیتها و شبکههای تروریستی بنا کردهاند.

بهرغم این مسأله، خطر نامبرده، که مسکو وجود آن را تأیید میکند، برای سرویسهای اطلاعاتی الجزیره جدید نیست. یا به بیان بهتر، خطری نیست که سرویسهای اطلاعاتی الجزایر از وجود آن بیخبر باشند. سرویسهای اطلاعاتی الجزایر، که از آغاز جنگ در لیبی تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفته بودند، بیشتر بر روی تجربهٔ خود که طی مبارزه با تروریسم کسب کرده بودند حساب کردند. در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه، هزاران اطلاعات و شهادتهای دست اول، توسط سرویسهای ویژهٔ ضدتروریسم و بهویژه ضد گروههای تبهکار بهوجود آمده در سایهٔ بحران لیبی، که همانند کاتالیزوری برای جنبش جهادگران (همان جنبش بهظاهر پیش پا افتادهٔ جهادگران که توسط مجموعهٔ طرفهایی که علیه رژیم قذافی وارد جنگ شده بودند ـــ از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحدهٔ آمریکا) عمل می کرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با اطلاعات بهدست آمده از دیگر منابع مطابقت داده شد.

سرویسهای اطلاعاتی در بانک دادههای خود موفق به شناسایی شبکههای جدید التأسیسی شدند که از مراکشی ها و لیبیاییها تشکیل شده بود.

دستگیری چندین مأمور موساد دلیل ملموسی برای این امر است. مقامات مطلع، که لازم ندانستند سناریوی واقعی برنامهریزی شده علیه الجزایر را آشکار کنند، از قول منابعی که در جریان توطئهها هستند به گونهای محرمانه فاش کردند که الجزایر «زمینهٔ پرباری» را برای اشتهای سیری ناپذیر غربیها تشکیل میدهد. گزارش وزارت امور خارجهٔ آمریکا در مورد حقوق بشر، که به گونهای متناقص الجزایر را مورد اتهام قرار میدهد، به همراه تجزیه و تحلیل مرکز مبارزه با تروریسم متعلق به آکادمی نظامی وست پوینت، آنچه را که در جنوب الجزایر میگذرد زیر ذره بین گذاشته است. این بهانه که این منطقهٔ حساس الجزایر از لحاظ اقتصادی مرکز شورشهای مردمی ناشی از بهکنار راندن اقلیتهای ساکن آن منطقه خواهد بود، نمیتواند فقط بهعنوان مقدمهای برای اهداف واقعی غربیها در نظر گرفته شود.

یک برداشت آگاهکننده نسبت به آنچه که در حال رخ دادن است

نشریهٔ «اکسپرسیون» در یکی از آخرین شمارههای خود مینویسد: «آیا الجزایر در معرض حمله ایالات متحدهٔ آمریکا قرار دارد؟” پاسخ به این پرسش را باید در ستونهای نشریهٔ «لسآنجلس تایمز» جست و جو کرد که مینویسد:”گردانهای نیروهای ویژهٔ آمریکا در تونس مستقر شدهاند.” حضور این نیروها که ما به آن اشاره کردیم و از سوی مقامات تونس تکذیب شده است، از سوی رسانهٔ نامبرده “برای آموزش نیروهای نظامی تونس در چارچوب مبارزه با تروریسم” تأیید میشود.»

شمار تک آورانی که در نخستین سطور این مقاله به آنها اشاره شد حدود ۵٠ نفر است که از ماه ژانویه ۲۰۱۴ تاکنون در چند صد متری مرزهای الجزایر موضع گرفتهاند. «لسآنجلس تایمز» میافزاید: «یک هلیکوپتر جنگی نیز در همان مکان مستقر شده است.» و این فقط بخش قابل رؤیت کوه یخ و استراتژی عظیم جنگی است که بر علیه الجزایر تدارک دیده شده است.

در واقع، اطلاعات تأیید شده از اواخر سال پیش از حضور گستردهٔ مأموران سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و آفریکوم در جنوب تونس خبر میدهند. الجزایر، که به استقلال خود اهمیت زیادی میدهد، با سرعتی شگفت انگیز واکنش نشان داده است و در مدت زمانی بسیار کوتاه، موفق به آزاد کردن بیش از ۶٠٠ گروگان و ایمن نمودن حریم اطراف محل گروگان گیری شده است. گردان ویژهای که به کمک فراخوانده شده بود توانست با عملیات حرفهای خود دنیا را به شگفتی وادارد. حتی اگر ایالات متحدهٔ آمریکا بتواند به بهانهٔ هماهنگ سازی مبارزه با تروریسم و دفاع از منافع خود، بسیج نیروهایش را در آفریقا توجیه کند، بهسختی میتوان پذیرفت که آمریکا منافعی در جنوب الجزایر، که دارای منابع گاز شیست، گاز ناشی از هیدرو کربور و منابعی دیگری مانند اورانیوم، است نداشته باشد.  

از هماکنون، دار و دستههای خوشخدمت در محل مستقر شدهاند تا لوکوموتیو ثباتزدایی را در الجزایر به راه اندازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *