موضع حزب کمونیست اوکراین: درخواست از احزاب کمونیستی، کارگری و چپ

Print Friendly, PDF & Email

رفقای عزیز! دوستان گرامی!

پیش از هرچیز، مایلم از تمام کمونیست ها و نیروهای چپ به خاطر حمایت مستمرشان از مردم اوکراین، و بهویژه حمایت آنان از حزب کمونیست اوکراین تشکر کنم. در این ایام مشقتبار، دهها هزار کمونیست همچنان با تسلیم نشدن، فعالیت در شرایط دشوار، از ایدهآلها و علایق مشترک مردم ما دفاع میکنند. ما به حمایت و همبستگی کمونیستها، کارگران و جنبش چپ جهان نیاز داریم.


قبل از رویدادهای غمانگیزی که در ۲۰ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ رخ دادند، زمانی که در نتیجهٔ  زد و خوردها در کیف، بسیاری از شهروندان ما به قتل رسیدند، ما مکرر موضع خود را به اطلاع شما رساندهایم.

ما بر نقش ظالمانهٔ دخالت خارجی در امور اوکراین، بر نیاز به سازماندهی گفتگوی وسیع بین تمام نیروهای سیاسی اوکراین جهت آرام کردن موقعیت متشنج، ایجاد مرجع صلاحیتدار ملی که بر رفراندوم سراسری نظارت داشته باشد، رفراندومی که در آن، همزمان با برگزاری اجباری انتخابات مجلس موسسان، مردم اوکراین سرنوشت خود را بهطور قانونی و مشروع تعیین کنند، و اصلاحات سیاسی بهمنظور نامتمرکز کردن قدرت دولتی در اوکراین تأکید کردهایم.  

با وجود این، نه رئیس جمهور وقت یانوکوویچ، و نه رهبران مخالفان در آن زمان، هیچکدام به فراخوانهای ما توجهی نکردند، و در نتیجه اوکراین در آستانهٔ تفرقههای اجتماعی، دولتی و هرج و مرج واقعی قرار گرفت.

غمانگیزترین رویداد در وضعیت فعلی اوکراین فقدان تقریباً کامل قوانین و مقررات و نظم قانونی در کشور است، که پیامد تضعیف سیستم اجرای قانون در اوکراین بوده است. در حال حاضر، نه نظم و نه قانونی که آن را تضمین کند عملاً وجود ندارد.

در چنین موقعیتی در اوکراین آتش انتقامجویی شعلهور میشود و ناسیونالیستهای مسلح، راستهای افراطی و جنبشهای رادیکال، در واقع بهنمایندگی از طرفهای «پیروز انقلاب»، ممکن است اموال مردم را به غنیمت بگیرند، و خشونت و تهدید و ارعاب فراگیر شود. اوضاع عملاً  از کنترل خارج شده است و رهبران فعلی، که همان مخالفان دیروزند، در بهترین حالت، نه اطلاعی از گروههای مسلح دارند  و نه نفوذی  بر آنها، و در بدترین حالت، خود همدستان خاموش کسانی هستند که در شرایط بیقانونی بر اوکراین حکومت میکنند. در چنین اوضاع و احوالی، در درجهٔ اول فعالان حزب کمونیست اوکراین آماج حمله قرار میگیرند، رؤیای قدیمی ناسیونالیستهای اوکراین و قدرتهای بزرگ غرب برای سرکوب کامل جنبش کمونیستی در اوکراین تحقق مییابد.

در چنین شرایطی، ضدکمونیستها نظام قانونی را  کاملاً نابود کردهاند و از تهدید، ارعاب، زد و خورد، مصادرهٔ اجباری اموال، و رسانههای تحت کنترل خود استفاده میکنند ـــ همهٔ اینها بهمعنی فلج کردن کامل فعالیت حزب کمونیست اوکراین است. نمونهٔ بارز این، اقدام به مصادرهٔ  اموال « انقلابیها» است که تحت این عنوان، دفتر حزب کمونیست اوکراین در کیف، که متعلق به حزب کمونیست است،  و همچنین اموال و دارایی شخصی کارکنان این ساختمان مصادره شد.

تعداد قابلتوجهی از دفاتر منطقهای ما نیز مورد حمله قرار گرفتند و بسیاری از آنها غارت و سوزانده شدند.

در اوکراین، در یک حالت هرج و مرج، صدها بنای یادبود دورهٔ شوروی، پیکرههای برجسته و ممتاز تاریخ اوکراین، یادگارهای جنگ جهانی دوم  و غیره، بهدست  گروههای ناسیونالیست از بین رفتند.

متأسفانه، تمام این حوادث غمانگیز پیامد سیاستهای خود ویرانگر بسیاری از نیروهای سیاسی است که در مبارزهشان برای قدرت، از مفهوم مصالحه و گفتگو با مخالفانشان بهکلی غفلت میکنند. اکنون، مخالفان، تحت شعارهای «اپوزیسیون»، به خود حق میدهند بیقانونی ایجاد کنند.

با این وصف، در این ایام دشوار، حزب کمونیست اوکراین آزمون سختی را از سر میگذراند و از منافع توده مردم حمایت و برای اجرای اهداف برنامهٔ خود مبارزه میکند، و در پی احیای حزب کمونیست در سراسر اوکراین و نفوذ فزایندهٔ آن است.

ما همچنان به دفاع از منافع مردم اوکراین در حفظ تمامیت ارضی اوکراین که مستلزم گستردهترین گفتگوی ممکن میان تمام نیروهای سیاسی است ادامه میدهیم.

حزب کمونیست اوکراین بر این باور است که با ایجاد دولت فدرال و افزایش قدرت های منطقه ای اوکراین  ، این کشور خواهد توانست تمامیت ارضی اوکراین را حفظ کند و شرایط را برای بازگشت به صلح، هماهنگی و تفاهم میان شهروندان اوکراین در سراسر کشور فراهم کند.

حزب کمونیست اوکراین تمام کمونیست ها، کارگران و جنبشهای چپ را به ادامهٔ همبستگی و همکاری تمامعیار در این مبارزهٔ دشوار بهخاطر اصول و اهداف مشترکمان فرا میخواند.

از جانب هزاران فعال کمونیست پیشاپیش از همهٔ شما سپاسگزاری میکنم.

با تقدیم احترام،
پیترو سیمونینکو، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست اوکراین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *