تصحیح یک اشتباه تاریخی در مصاحبه با رفیق دکتر آزاد (طاهر حکمت)

Print Friendly, PDF & Email

جلیل بوکانی ـــ

مصاحبهٔ دکتر آزاد، بهرغم مخالفت با ارزیابی ایشان از سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی، به دلم نشست، چرا که بیپیرایه و صادقانه بود. در عینحال لازم میدانم تا اشتباه تاریخی ایشان را در مورد دکتر قاسملو تصحیح کنم. رفیق آزاد در مصاحبه با سایت «مهر»، افشاگری حزب تودهٔ ایران دربارهٔ کمک مالی ناتو به دکتر قاسملو را که در روزنامهٔ ارگان حزب در سالهای فعالیت علنی پس از انقلاب منتشر شد، نادرست اعلام کرد. در این رابطه توجه به نکات زیر ضروری است.

زندهیاد غنی بلوریان در کتاب خاطرات خود (ئاله کوک ـــ برگ سبز) در صفحات ۴۱۲ ـ ۴۰۸ از «طرح ۷ مادهای صدام» سخن میگوید که «رژیم عراق این چند مورد را برای دکتر قاسملو فرستاده که حزب [دمکرات] باید تصویب کند». در این موارد حزب دمکرات کردستان ایران موظف شده است تا «اطلاعاتش را دربارهٔ نیروهای ارتش ایران که به مرزهای ما [عراق] نزدیک میشوند و یا به پادگانهای مرزی منتقل میشوند»، «آمار سرباز و نوع اسلحه و تعداد آن»، «مشخصات هواپیما و هلیکوپترهای ارتش ایران»، «نام کشورهایی را که ایران از آنجا اسلحه تهیه میکند» در اختیار رژیم صدام قرار دهد، شعار «سرنگونی رژیم» جمهوری اسلامی را مطرح کند و «جلوی کردهای شمال [عراق] را بگیرد و اجازه ندهد … با حکومت عراق بجنگند».

«طرح ۷ مادهای صدام» علیرغم مخالفت شدید رفیق بلوریان بهتصویب دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران رسید و رفیق غنی دردمندانه مجبور به «بایکوت کردن حزب دمکرات» شد. لازم به یادآوری است که این رویداد قبل از تجاوز عراق به میهن ما رخ داده است. تسلیم دکتر قاسملو و دفتر سیاسی حزب متبوعش به خواستهای رژیم صدام، منجر به انشعاب زندهیاد بلوریان و یارانش از حزب دمکرات کردستان تحت عنوان «هواداران کنگرهٔ چهارم» گردید (برای مشاهدهٔ صفحات ۴۱۲ـ ۴۰۸ کتاب خاطرات رفیق غنی اینجا را کلیک کنید).

در همان اوان، حزب تودهٔ ایران افشا کرد که دکتر قاسملو ۳ میلیون دلار از سازمان ناتو کمک مالی دریافت کرده است. پس از یورشهای جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران، در سالهایی که رفیق بلوریان در پراگ و سپس در آلمان زندگی میکرد، صحت خبر «نامهٔ مردم» را تأیید کرد و اظهار داشت که تنها میزان کمک دریافتی نادقیق است و رقم درست آن ۳۰۰هزار دلار میباشد. رفقا و دوستان نزدیک رفیق غنی در پراگ و آلمان میتوانند به درستی این موضوع شهادت دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *