بیانیهٔ حزب کمونیست سوریه

Print Friendly, PDF & Email

ننگ بر سلطهجویی امپریالیسم آمریکا ــ
 نباید در مورد حق حاکمیت ملی و استقلال کشور با امپریالیسم آمریکا به چانهزنی پرداخت
سوریه پیروز خواهد شد

در نخستین ساعات بامداد ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴، امپریالیسم آمریکا با همدستی متحدان و عوامل خود، اقدامات خصومتآمیز مسلحانه را در قلمرو جمهوری عربی سوریه آغاز کرد. انجام این عملیات از مصادیق نقض آشکار قوانین بینالمللی بهشمار میآید که هر گونه تجاوز به حق حاکمیت ملی کشورهای مستقل را منع میکند. این اقدامات خصومتآمیز بهبهانهٔ مبارزه با سازمانهای تروریستی همچنان ادامه دارد.

همان سازمانهایی که با کمکهای فعالانهٔ محافل صهیونیستی در مراکز وابسته به نهادهای اطلاعاتی کشورهای امپریالیستی، بهویژه بریتانیا و ایالات متحده، ایجاد شدهاند، و در پی خلق بهانههایی جهت مداخلهٔ جهانی امپریالیستی و تجاوز علیه کشورهای منطقه میباشند. بهویژه مداخله در سوریه، بهدلیل موضع قاطع سوریه در برابر هژمونی امپریالیستی و صهیونیستی که از سوی خلق ما با فداکاری مورد حمایت قرار میگیرد.

تجربهٔ خلق ما و خلقهای جهان، عدم اعتماد به امپریالیسم و سرکردهٔ آن، امپریالیسم آمریکا، سرکردهٔ تروریسم در جهان را بهطور مطلق به اثبات میرساند. کسی که گمان کند ایالات متحدهٔ آمریکا بیطرف است، از قوای ذهنی نارشد یافتهای برخوردار است؛ چرا که آمریکا دشمن اصلی خلق ما و راه آزادی ملی میهن ما، و دشمن آزادی خلقهای تمام جهان است. حزب کمونیست سوریه تمام وطنپرستان سوریه را به دفاع از میهن، حراست از حق حاکمیت ملی و هشیاری در مورد توطئهها و ترفندهای امپریالیستی فرامیخواند.
 
هیچیک از بهانههای امپریالیسم آمریکا، حتی مبارزه با تروریسم، نمیتواند نقض حق حاکمیت ملی را توجیه کند. خلق ما شجاعانه علیه باندهای تروریستی میجنگد و موفق به کسب پیروزیهای موضعی خوبی نیز شده است. ارتش شجاع سوریه با اتکا بر حمایت تودههای مردم در حال مبارزه با باندهای تروریستی تاریکاندیش میباشد. پیشرویهای اخیر مؤید این واقعیت است. بههمین دلیل است که محافل امپریالیستی بر سرعت اقدامات تجاوزگرانه علیه سوریه افزودهاند. خلق سوریه مبارزه خواهد کرد، همچنان که در گذشته چنین کرده است و شجاعانه در برابر هر تجاوزی علیه استقلال و عزت ملی خود مقاومت خواهد کرد. پیروزی از آن ماست.

قاطعانه اعلام میکنیم که حفظ سنگر مبارزه فقط یک وظیفه نیست، بلکه پیروزی محتمل است؛ میهن در اولویت اول قراردارد و برتر از هر نوع ملاحظهای است.

سوریه به زانو درنخواهد آمد.

دمشق، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴

دفتر سیاسی حزب کمونیست سوریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *