بیانیهٔ حزب کمونیست پرتغال در ارتباط با حملات هوایی آمریکا در قلمرو سوریه

Print Friendly, PDF & Email

۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴


اگر ایالات متحده و متحداناش میخواستند با گروههای تروریستی که به مردم سوریه و عراق حمله میکنند بهگونهٔ مؤثری مبارزه کنند، باید از قطع حمایت سیاسی، مالی و نظامی خود به این گروهها شروع کنند و به آلت دست قراردادن آنها برای بیثبات کردن منطقه و حمله به قلمرو کشورهایی پایان دهند که درمقابل پروژههای تسلط طلبانهٔ امپریالیسم ایستادگی میکنند

 

دخالت نظامی آمریکا به خاک سوریه، بهبهانهٔ مبارزه با گروه موسوم به «دولت اسلامی»، مرحلهٔ جدیدی در افزایش دخالت و تجاوز علیه سوریه، حمله به حاکمیت ملی آن و بیانگر تهدید مستقیم علیه تمامیت ارضی این کشور است.


حزب کمونیست پرتغال معتقد است که این افزایش (دخالت) جدید نظامی به رهبری ایالات متحده ـ یک بار دیگر بر پایهٔ کارزاری از ظاهرسازی ریاکارانه و دروغ، نادیده گرفتن حقوق بینالملل و بیاحترامی به منشور سازمان ملل متحد ـ پرسشهای جدی در مورد آینده عراق را برمیانگیزد و موجب خطرات جدید و فجیعی برای خلقهای خاورمیانه می شود.


این وضعیت به سیاست تهاجمی اسرائیل و اشغال فلسطین، لبنان و سوریه، مربوط میشود که بخشی از قلمرو آن ـ بلندیهای جولان ـ را اسرائیل بهطور غیرقانونی اشغال کرده است.


حزب کمونیست پرتغال خاطر نشان میسازد که ایالات متحده با متحدان خود در ناتو و منطقه ـ مانند اسرائیل و دیکتاتوریهای خلیج(فارس) ـ متجاوز از سه سال است که گروههایی از قبیل آنانی که حول بهاصطلاح «داعش» متحد شدهاند، را پرورانده ، تأمین مالی و مسلح کردهاند تا به گسترش ترور و تخریب در منطقه بپردازند.

اگر ایالات متحده و متحداناش میخواستند با گروههای تروریستی که به مردم سوریه و عراق حمله میکنند بهگونهٔ مؤثری مبارزه کنند، باید از قطع حمایت سیاسی، مالی و نظامی خود به این گروهها شروع کنند و به آلت دست قراردادن آنها برای بیثبات کردن منطقه و حمله به قلمرو کشورهایی پایان دهند که درمقابل پروژههای تسلط طلبانهٔ امپریالیسم ایستادگی میکنند.

آنچه لازم است عبارت است از همبستگی و حمایت از خلقهایی همچون سوریها و عراقیها که گرفتار اقدامات وحشیانه این گروهها شدهاند، و طرد آشکار گسترش فرآیندهای مداخله، تهاجم و جنگی که بهبهانهٔ مبارزه با آن گروهها درگرفته ولی در حقیقت بر سر منافع استراتژیک ایالات متحده است.

همانطور که حزب کمونیست پرتغال تأکید کرده است، پایان تشدید خشونت که مردم سوریه و عراق را بهسوی فاجعهای عظیمتر سوق میدهد، مستلزم احترام به حق حاکمیت ملی آنهاست و نه ماجراجوییهای جدید نظامی، که پرتغال، طبق قانون اساسی خود و منشور سازمان ملل متحد، باید خود را از این ماجراجوییهای نظامی دور نگه داشته و این رویکرد را قاطعانه محکوم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *