مردم ایران میان دو لبه قیچی ـــ بخش نخست

اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از روز ۱۴ آبان ماه آغاز می‌شود. ما در این نوشتار که بخش نخست آن را در پیشِ رو دارید، تلاش می‌کنیم تا ضمن بررسی چگونگی روند اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورمان، از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) تا به امروز، به این پرسش پاسخ دهیم که اجرای کدام سیاست‌ها توسط حکومت جمهوری اسلامی […]

ادامهٔ مطلب

تأملاتی دربارۀ رویزیونیسم در ایالات متحده

توضیح تحریریهٔ «مهر»: سندی که بخش اول ترجمهٔ آن در اختیار خوانندگان «مهر» قرار میگیرد، توسط رفیق ادوارد دراموند، یکی از بنیانگذاران سایت «مارکسیسم ـ لنینیسم امروز»، که در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ در عکسالعمل به گرایشات راستروانه و رویزیونیستی حاکم بر رهبری حزب کمونیست ایالات متحده ایجاد شد، نگاشته شده است.

ادامهٔ مطلب

سخنی دربارهٔ مشی سیاسیِ نشریهٔ «راه توده»

سرمقالهٔ آخرین شمارهٔ «راه توده» ـ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، تحت عنوان «اصلاحات یعنی نجات مردم از محاصرهٔ گرانی و بی‌قانونی»[۱]، نمایان‌گر مواضع و مشی سیاسی «راه توده» در قبال جناح‌های مختلف درون حاکمیت  جمهوری اسلامی است. این «سرمقاله» ابتدا «زیربنای بحران اقتصادی موجود» در میهن ما را ناشی از «مقاومت طبقاتی» برای «حفظ منافع» و «ادامهٔ غارت‌های نجومی» ارزیابی می‌کند […]

ادامهٔ مطلب

نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۳)

تکیه بر فاکتهای تاریخی ناقص یا نادرست ــــ اما مشکل اسناد مورد بحث به مخدوش شدن و تداخل مفاهیم علمی تحلیل طبقاتی محدود نمیماند و به سطح نقیضگوییهای جدی و قلب واقعیات تاریخی نیز گسترش مییابد. این مشکل هم از دیدگاه بیان ناقص یا نادرست واقعیات و هم از نظر توضیح علل تاریخی پیدایش این واقعیتها در این اسناد بهچشم […]

ادامهٔ مطلب

نگاهی به بنیادهای نظری غیرمارکسیستی ـ لنینیستی شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» (۱)

شعار «سرنگونی جمهوری اسلامی» اعلام شده در «بیانیهٔ مشترک حزب تودهٔ ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و «قطعنامهٔ کنفرانس ملی» با تحلیلهای بنیادی حزب از مرحلهٔ ملی ـ دموکراتیک انقلاب ایران، و همچنین با تحلیلهای سند «ارزیابی خط مشی حزب تودهٔ ایران در سالهای ۱۳۶۱ـ۱۳۵۷»، صادر شده از سوی «کنفرانس ملی»، مغایرت دارد!

ادامهٔ مطلب
1 2 3